Uncategorized

Tuổi Canh Thìn hợp làm ăn với tuổi nào trong 12 con giáp?

Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợp

Đánh giá

Tuổi bạn -> tuổi : 1960 [Canh Tý]
Kim – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Canh – Canh  =>  Bình
Thìn – Tý  =>  Tam hợp

Khá

Tuổi bạn -> tuổi : 1967 [Đinh Mùi]
Kim – Thiên Hà Thủy   =>  Tương Sinh
Canh – Đinh  =>  Bình
Thìn – Mùi  =>  Bình

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh
Canh – Mậu  =>  Bình
Thìn – Thân  =>  Tam hợp

Khá

Tuổi bạn -> tuổi : 1969 [Kỷ Dậu]
Kim – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh
Canh – Kỷ  =>  Bình
Thìn – Dậu  =>  Lục hợp

Khá

Tuổi bạn -> tuổi : 1975 [Ất Mão]
Kim – Đại Khê Thủy   =>  Tương Sinh
Canh – Ất  =>  Tương hợp
Thìn – Mão  =>  Lục hại

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Kim – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh
Canh – Đinh  =>  Bình
Thìn – Tỵ  =>  Bình

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Canh – Nhâm  =>  Bình
Thìn – Tuất  =>  Bình

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1983 [Quý Hợi]
Kim – Đại Hải Thủy   =>  Tương Sinh
Canh – Quý  =>  Bình
Thìn – Hợi  =>  Bình

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1990 [Canh Ngọ]
Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Canh – Canh  =>  Bình
Thìn – Ngọ  =>  Bình

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Kim – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Canh – Tân  =>  Bình
Thìn – Mùi  =>  Bình

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1992 [Nhâm Thân]
Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình
Canh – Nhâm  =>  Bình
Thìn – Thân  =>  Tam hợp

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1993 [Quý Dậu]
Kim – Kiếm Phong Kim   =>  Bình
Canh – Quý  =>  Bình
Thìn – Dậu  =>  Lục hợp

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1996 [Bính Tý]
Kim – Giản Hạ Thủy   =>  Tương Sinh
Canh – Bính  =>  Tương phá
Thìn – Tý  =>  Tam hợp

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Kim – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Canh – Mậu  =>  Bình
Thìn – Dần  =>  Bình

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 2004 [Giáp Thân]
Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Canh – Giáp  =>  Tương phá
Thìn – Thân  =>  Tam hợp

TB

Tuổi bạn -> tuổi : 2005 [Ất Dậu]
Kim – Tuyền Trung Thủy   =>  Tương Sinh
Canh – Ất  =>  Tương hợp
Thìn – Dậu  =>  Lục hợp

Khá

Tuổi bạn -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Kim – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Canh – Đinh  =>  Bình
Thìn – Hợi  =>  Bình

TB

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button