Uncategorized

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

Từ ngữ địa phương

1. Khái niệm

Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ sử dụng ở một (hoặc một số) địa phương nhất định.

2. Quan hệ của từ ngữ địa phương với từ ngữ toàn dân

  • Từ ngữ địa phương không có từ ngữ toàn dân tương đương. Như:

    chôm chôm, măng cụt,…

    đó là các từ ngữ biểu thị các sự vật, hiện tượng chỉ có ở địa phương đó. Các từ ngữ này dần dần trở thành từ ngữ toàn dân. 

  • Từ ngữ địa phương có từ ngữ toàn dân tương đương. Ở đây có hai trường hợp là tương đương hoàn toàn và tương đương không hoàn toàn. 

  – Từ ngữ tương đương hoàn toàn: mè – vừng, trốc – đầu,… 

                        – Từ ngữ tương đương không hoàn toàn: hòm (từ địa phương Nghệ – Tĩnh) – quan tài (từ toàn dân),…

Biệt ngữ xã hội

1. Khái niệm

Biệt ngữ xã hội là những từ ngữ chỉ được dùng trong một tầng lớp xã hội nhất định. 

2. Lưu ý

  • Có những biệt ngữ xã hội được dùng để biểu thị các sự vật, hiện tượng chỉ có trong một nhóm xã hội nào đó. Và các từ ngữ này có thể được dùng rộng rãi như từ ngữ toàn dân. 

  • Nhưng phần lớn các biệt ngữ xã hội là do nhóm xã hội đó tự sáng tạo ra để thể hiện những đặc điểm riêng và mang tính chất nội bộ nhóm.

Cách sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội

  • Việc sử dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội phải phù hợp với tình huống giao tiếp. Trong thơ văn, tác giả có thể sử dụng một số từ ngữ thuộc hai lớp này để tô đậm màu sắc địa phương, màu sắc tầng lớp xã hội của ngôn ngữ, tính cách nhân vật.

  • Muốn tránh lạm dụng từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội, cần tìm hiểu các từ ngữ toàn dân có nghĩa tương ứng để sử dụng khi cần thiết.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button