Uncategorized

Tiểu luận nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Trân trọng cảm ơn người dùng đã đóng góp vào hệ thống tài liệu mở. Chúng tôi cam kết sử dụng những tài liệu của các bạn cho mục đích nghiên cứu, học tập và phục vụ cộng đồng và tuyệt đối không thương mại hóa hệ thống tài liệu đã được đóng góp.

Many thanks for sharing your valuable materials to our open system. We commit to use your countributed materials for the purposes of learning, doing researches, serving the community and stricly not for any commercial purpose.

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Bạn vui lòng đăng nhập để download tài liệu, việc đăng ký hoàn toàn miễn phí và chỉ nhằm quản lý và hỗ trợ người dùng trên hệ thống. Xin cám ơn.

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.

Collapsible Group Item #1

Tóm tắt nội dung tài liệu

 1. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã h ội ch ủ nghĩa
  Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là c ải cách
  hành chính. Các nội dung cải cách hành chính được Nhà nước ta xác đ ịnh bao
  gồm: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng đội ngũ
  cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trong
  hoạt động của bộ máy nhà nước. Tất cả những nội dung này hướng vào mục
  tiêu chung đó là: xây dựng bộ máy hành chính ngày càng ki ện toàn, xây d ựng đ ội
  ngũ cán bộ trong sạch. Vững mạnh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
  nước và mở cửa, hội nhập quốc tế là cả một chặng đường phấn đấu lâu dài v ới
  những nhiệm vụ cao cả, vô cùng khó khăn, phức tạp đòi hỏi Nhà n ước ph ải đẩy
  mạnh cải cách hành chính; đặc biệt là việc nâng cao ch ất l ượng đội ngũ cán b ộ
  công chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là g ốc c ủa m ọi công
  việc”, công việc thành công hay thất bại đều là do cán bộ. Không có đội ngũ cán
  bộ tốt thì đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng cũng không trở thành hiện th ực.
  Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ công chức luôn được Đảng ta quan tâm chú ý đào
  tạo, bồi dưỡng và có chính sách cụ thể trong mỗi giai đoạn, mỗi th ời kì cách
  mạng Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta có hiện tượng
  vừa thiếu lại vừa yếu. Một số bộ phận không nhỏ suy thoái về đạo đức, chính
  trị, lối sống; cơ hội thực dụng, tham ô, tham nhũng, lãng phí đang làm suy gi ảm
  niềm tin với nhân dân và cản trở tiến trình đổi mới. Do vậy v ấn đ ề đ ặt ra là c ần
  phải xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công ch ức có đ ầy đ ủ
  năng lực và phẩm chất, có đủ đức và tài để đáp ứng yêu c ầu c ủa s ự nghi ệp xây
  dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Đinh Thị Hương – QLXH 29 1
 2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức 2. Mục đích nghiên cứu Nhằm tìm hiểu và đánh giá thực trạng ch ất lượng của đội ngũ cán b ộ,
  công chức huyện ủy huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội. Nghiên cứu vấn đề này nhằm làm rõ những mặt tích cực và hạn chế của
  chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn huyện để t ừ đó đ ưa ra nh ững
  kiến nghị, giải pháp để góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công
  chức huyện; phát huy những mặt tích cực và khắc phục những mặt còn hạn chế. 3. Tình hình nghiên cứu Hiện nay có rất nhiều những công trình nghiên cứu về các vấn đề nh ư:
  đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ
  cán bộ, công chức trong giai đoạn mới…Đã có công trình bàn về vấn đề nâng
  cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhưng chưa th ật sự đi sâu vào vấn đ ề
  để nghiên cứu. Do tính câp thiết của đề tài cũng như do yêu cầu của ngành Quản
  lý xã hội em đang theo học mà em đã quyết định ch ọn vấn đề “Nâng cao ch ất
  lượng đội ngũ cán bộ, công chức” để làm đề tài nghiên cứu của mình. 4. Phạm vi nghiên cứu Tiểu luận tập chung đi sâu nghiên cứu, phân tích th ực trạng v ề ch ất
  lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện ủy huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. 5. Kết cấu tiểu luận A. Phần mở đầu B. Phần nội dung C. Phần kết luận Đinh Thị Hương – QLXH 29 2
 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức B. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 1.1 Một số khái niệm
  1.1.1 Cán bộ Cán bộ là công dân Việt Nam trong biên chế và hưởng lương từ nguồn
  ngân sách Nhà nước cấp; được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhi ệm; giữ một ch ức v ụ,
  chức danh nhất định. Cán bộ bao gồm: • Cán bộ ở Trung ương, tỉnh, huyện – những người do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính tr ị – xã hội, cơ quan nhà nước ở Trung ương, tỉnh, huyện. • Cán bộ chuyên trách cấp xã: – Bí thư, phó bí thư đảng ủy xã hoặc thường trực đảng ủy; hoặc bí th ư, phó bí
  thư chi bộ xã – Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tương đương – Chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tương đương – Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc xã – Chủ tịch Hội phụ nữ xã – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã – Chủ tịch Hội nông dân xã – Bí thư Đoàn thanh niên xã
  Đinh Thị Hương – QLXH 29 3
 4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức 1.1.2 Công chức Công chức là công dân Việt Nam trong biên chế và hưởng lương từ ngân
  sách Nhà nước cấp; được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức giữ
  một chức vụ, chức danh. Công chức bao gồm: • Công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch công chức làm việc trong các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, trong bộ máy Nhà nước ở Trung ương, tỉnh, huyện. • Công chức chuyên môn cấp xã (gồm 7 chức danh): – Công chức chuyên môn phụ trách mảng Văn phòng – Công chức chuyên môn phụ trách mảng Tài chính – kế toán – Công chức chuyên môn phụ trách mảng Tư pháp – hộ tịch – Công chức chuyên môn phụ trách mảng địa chính, đô th ị, xây d ựng, môi tr ường đối với phường, thì trấn và địa chính, nông nghiệp, môi trường đối với các xã – Công chức chuyên môn phụ trách mảng Văn hóa – xã hội – Chỉ huy trưởng quân sự – Trưởng công an xã • Những người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đ ội nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân nhân quốc phòng và những người làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc Công an nhân dân nhưng không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp Đinh Thị Hương – QLXH 29 4
 5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức • Những người giữ các cương vị lãnh đạo quản lí trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chưc chính trị, các tổ chức chính trị – xã h ội, cơ quan Nhà nước. 1.1.3 Khái niệm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là chỉ tiêu tổng hợp, đánh giá ph ẩm
  chất đạo đức, trình độ năng lực và khả năng thích ứng thực hiện có hi ệu quả
  nhiệm vụ được giao. 1.1.4 Những tiêu chí đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Công tác đánh giá cán bộ, công chức là công tác vô cùng phức tạp, nh ạy
  cảm, là cơ sở cho việc xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng,
  bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và th ực hiện chính
  sách đối với cán bộ, công chức. Có thể đánh giá chất lượng cán bộ, công chức
  qua các tiêu chí cụ thể sau đây: • Tiêu chí thứ nhất: Phẩm chất chính trị Tiêu chuẩn này biểu hiện ở bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ s ở l ập
  trường của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách m ạng,
  với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định với m ục tiêu
  độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. • Tiêu chí thứ hai: Trình độ năng lực Trình độ chính trị biểu hiện ở sự hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm,
  đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; trình độ văn hóa,
  chuyên môn, kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý; năng lực dự báo và định
  hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn; tham gia xây dựng đường l ối, chính
  sách, thuyết phục các tổ chức, nhân dân thực hiện; ý thưc tham gia đấu tranh bảo
  vệ quan điểm, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. • Tiêu chí thứ ba: Khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao Đinh Thị Hương – QLXH 29 5
 6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức Khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao là khả năng làm tốt mọi công
  việc, đạt được chất lượng hiệu quả công việc thực tế, luôn ph ấn đấu th ực hiện
  có kết quả đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 1.2 Nội dung của vấn đề 1.2.1 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức • Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức là “công việc gốc” của
  Đảng. Phải kịp thời đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng
  lực, vừa có đức, vừa có tài, mà cái đức là cái gốc. Chú trọng b ồi d ưỡng đào t ạo
  cả về chính trị lẫn chuyên môn. Vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng ảnh hưởng rất lớn đến chất l ượng
  cán bộ, công chức trong thời kì mới. Nếu làm tốt công tác này thì sẽ t ạo ra một
  đội ngũ cán bộ, công chức có thể thích ứng với yêu cầu và nhiệm vụ mới.
  Ngược lại nếu công tác này không được quan tâm đầu tư thì trình độ năng lực
  của cán bộ, công chức sẽ bị tụt hậu. Điều này đồng nghĩa với hiệu qu ả công
  việc không cao và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác lãnh đạo, ch ỉ đạo, đ ến các
  hoạt động của cơ quan trong thời kì mới. • Cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm Việc tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ, công chức phải căn cứ vào nhu cầu
  công việc của cơ quan. Cán bộ, công chức phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp
  ứng được tiêu chuẩn chuyên môn – nghiệp vụ. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả công tác
  của cán bộ, công chức. Vì vậy, khi tuyển dụng phải đảm bảo tính dân ch ủ, công
  khai, chú ý đến việc sắp xếp sao cho “đúng lúc, đúng người, đúng vi ệc, đúng
  ngành nghề, đúng sở trường” thì mới phát huy năng lực công tác của từng cán Đinh Thị Hương – QLXH 29 6
 7. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức bộ, và đem lại hiệu quả cao cho công việc, góp phần nâng cao ch ất lượng đội
  ngũ cán bộ, công chức. Nếu công tác bổ nhiệm, tuy ển dụng th ực hiện không t ốt
  sẽ làm cho những cá nhân có trình độ năng lực sinh ra b ất mãn, không mu ốn
  phấn đấu vươn lên. Mặt khác, những cán bộ, công chức không có năng lực mà
  phải đảm nhiệm công việc quá sức mình thì hiệu quả công việc không cao. • Chế độ chính sách Chế độ chính sách bao gồm chế độ tiền lương và các chế độ chính sách
  đãi ngộ đối với cán bộ, công chức. Trong cơ chế thị trường hiện nay thì ch ế đ ộ,
  chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Thực
  tế cho thấy khi thu nhập của con người không t ương x ứng v ới công s ức c ủa h ọ
  bỏ ra hoặc không có chế độ chính sách đãi ngộ thoả đáng ngoài tiền lương đối
  với cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đựơc giao thì h ọ d ễ sinh ra
  chán nản, thiếu trách nhiệm với công việc, thậm chí có khi còn là nguyên nhân
  dẫn đến các tệ nạn như tham nhũng, hối lộ. Vì vậy nếu ch ế độ tiền l ương là
  hình thức đầu tư trực tiếp cho con người, đầu tư cho phát tri ển kinh t ế – xã h ội
  thì chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, công chức. • Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát Quản lí, kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức về các mặt nhận th ức t ư
  tưởng, năng lực công tác, các mối quan hệ xã hội, đạo đức, lối s ống…là nh ững
  nội dung vô cùng khó khăn và phức tạp. Vì mỗi cán b ộ, công ch ức có hoàn c ảnh
  công tác, mối quan hệ xã hội khác nhau. Tuy nhiên nếu làm t ốt công tác này
  thông qua các hình thức kiểm tra, giám sát như của cơ quan, của nhân dân, của
  chi bộ nơi cán bộ, công chức đang cư trú thì sẽ góp ph ần rất l ớn trong vi ệc nâng
  cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. 1.2.2 Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Pháp luật là m ột h ệ
  thống các chế tài nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng c ủa nhân dân. Qu ản
  lý Nhà nước bằng pháp luật và tăng cường pháp ch ế là nguyên tắc hiến định. Đinh Thị Hương – QLXH 29 7
 8. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức Nguyên tắc này đòi hỏi tổ chức và hoạt động quản lý nhà n ước ph ải d ựa trên c ơ
  sở pháp luật. Điều đó có nghĩa là hệ thống hành chính nhà n ước ph ải ch ấp hành
  luật và các quyết định của Quốc hội trong chức năng thực hiện quyền hành
  pháp; khi ban hành quyết định quản lý hành chính phải phù h ợp v ới n ội dung và
  mục đích của luật. Pháp luật phải được chấp hành nghiêm chỉnh, mọi người đều
  bình đẳng trước pháp luật. Nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có những sai phạm
  trong hoạt động quản lý gây thiệt hại tới lợi ích h ợp pháp c ủa công dân thì ph ải
  chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công dân. Trong thực tế, một số cơ quan hành chính nhà nước chưa chủ động trong
  việc xác lập cách thức, nguyên tắc quản lí, thiếu sáng tạo trong việc vận dụng
  quy định pháp luật khi giải quyết các vấn đề của th ực ti ễn. M ột s ố n ơi l ại theo
  đuổi những cách làm riêng biệt, gắn với lợi ích của ngành, địa phương mà không
  tính tới lợi ích của toàn xã hội, phá vỡ các chuẩn mực và trật tự được công
  nhận. Thước đo hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước chưa được chú trọng
  đúng mức, nghiêng về định lượng hơn là định tính, không đánh giá th ỏa đáng tác
  động của các yếu tố môi trường, văn hóa, đạo đức trong quản lý hành chính, đây
  cũng là những khía cạnh dễ gây nên phản ứng từ phía xã hội và th ường rất khó
  khắc phục hậu quả. Để xảy ra hiện tượng này là do trình đ ộ qu ản lý hành chính
  nhà nước của nhà quản lý còn hạn chế, không thường xuyên c ập nh ật ki ến th ức
  pháp luật, các chính sách, chủ trương đường lối của Đảng…. Nói đến bộ máy quản lý hành chính thì không thể không nói đến nhân tố
  con người – ở đây là cán bộ, công chức. Nếu cán bộ, công chức có năng lực, có
  phẩm chất chính trị, chuyên môn, đạo đức tốt thì m ọi công vi ệc c ủa c ơ quan, t ổ
  chức được thực hiện nhanh chóng, ngược lại cán bộ, công chức kém về năng
  lực, phẩm chất đạo đức, tha hoá về lối sống, tham nhũng, cửa quy ền… thì t ất
  yếu bộ máy hoạt động kém hiệu quả. Cán bộ, công chức phải đặt lợi ích quốc
  gia lên trên lợi ích cá nhân, phải sống và làm vi ệc theo tinh th ần “c ần, ki ệm,
  liêm, chính, chí công vô tư”. Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao chất lương đội ngũ cán bộ, công chức là
  một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Đinh Thị Hương – QLXH 29 8
 9. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức BCH Trung ương Đảng khóa X về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao
  hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước xác định: “Đẩy m ạnh đào t ạo, b ồi
  dưỡng nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy hành chính, của cán b ộ, công
  chức, đặc biệt kỹ năng hành chính”; Luật cán bộ, công chức được Quốc h ội
  khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua cũng đã nhấn mạnh “Cơ quan, tổ chức, đơn vị
  quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch, kế hoạch
  đào tạo, bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn,
  nghiệp vụ của công chức”. Nhiều chủ trương, giải pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán
  bộ, công chức được thể chế hóa, cụ thể hóa và từng bước đi vào cuộc sống.
  Công tác nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đã có nh ững đổi mới về nội
  dung, phương pháp và cách làm, mang lại một số kết quả tích c ực: h ệ th ống các
  quy định, quy chế về quản lý và phân cấp quản lý cán b ộ đ ược b ổ sung, đ ổi
  mới; các khâu của công tác nâng cao chất lượng cán bộ, công chức được th ực
  hiện ngày càng đồng bộ; dân chủ, công khai trong công tác cán bộ được mở rộng
  trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và
  quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhi ệm c ủa các t ổ ch ức và ng ười
  đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng đội ngũ cán b ộ, công
  chức nhìn chung được nâng lên cả về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý lu ận
  chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người
  dân tộc thiểu số được quan tâm hơn; đội ngũ cán bộ lãnh đạo ch ủ ch ốt các c ấp
  có bản lĩnh chính trị vững vàng; trình độ, kiến thức và năng lực qu ản lý kinh t ế,
  quản lý xã hội ngày càng được nâng cao. Phần lớn cán bộ, công ch ức gi ữ gìn
  được phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống, trung thành với sự nghiệp cách
  mạng của Ðảng, từng bước thích ứng với cơ chế thị trường định hướng xã hội
  chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 09/02/2007
  khoá X đến nay, bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn th ể t ừng
  bước được đổi mới, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ theo quy định. Đội
  ngũ cán bộ, công chức được nâng lên cả về chất lượng và chuyên môn, cơ bản Đinh Thị Hương – QLXH 29 9
 10. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức có sự đồng bộ về cơ cấu như: tỷ lệ nữ, trẻ, về độ tuổi tương đối hợp lý, th ể
  hiện sự đổi mới và kế thừa giữa các thế hệ; có số đông là đảng viên. Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan Đảng, Nhà n ước,
  Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể có ph ẩm chất đạo đ ức t ốt, có năng l ực hoàn
  thành tốt nhiệm vụ được giao. Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, bản thân và gia đình
  chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trình độ nh ận
  thức, trình độ lý luận được nâng lên, tiếp cận và xử lý nhanh nh ững nhiệm vụ
  được giao kể cả nhiệm vụ mới đòi hỏi độ tư duy cao. Phần lớn đội ngũ cán bộ,
  công chức được đào tạo cả chuyên môn và lý luận chính trị nên đã phát huy tốt
  chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực công tác được giao, có trách nhiệm
  trước Đảng và nhân dân, hăng hái đi đầu trong hoạt động thực tiễn, năng động
  sáng tạo trong lãnh đạo quản lý, nhìn nh ận và gi ải quy ết t ốt k ịp th ời các v ấn đ ề
  đặt ra ở cơ sở. Luôn coi trọng chất lượng và hiệu quả công việc. Từ khi thực hiện chương trình tổng thể Cải cách hành chính đến nay, có
  thể nói, công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công ch ức đã có
  bước tiến bộ rõ rệt. Điều đó thể hiện ở chỗ, công tác quản lý đội ngũ cán bộ,
  công chức tiếp tục được cải cách theo hướng phân công, phân cấp rơ hơn. Thẩm
  quyền và trách nhiệm trong việc bổ nhiệm, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán
  bộ, công chức được xác định rõ cho người đứng đầu cơ quan hành chính và thủ
  trưởng đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công. Chúng ta tiếp tục phân biệt rõ hơn đội ngũ cán bộ, công ch ức trong h ệ
  thống chính trị nước ta: cán bộ qua bầu cử, công chức hành chính, viên ch ức s ự
  nghiệp, cán bộ giữ chức vụ lănh đạo trong doanh nghiệp nhà nước, cán bộ
  chuyên trách và công chức cấp xã. Trên cơ sở đó, xác định những yêu cầu, tiêu
  chuẩn về trnh độ, năng lực, phẩm chất, cơ chế quản lý và chế độ, chính sách đãi ́
  ngộ thích hợp. Chúng ta cũng đã rà soát, đánh giá lại h ệ thống các tiêu chuẩn
  chức danh công chức hiện có để từ đó điều chỉnh cũng như ban hành mới một số
  chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức. Cho đến nay,
  có hơn 200 chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức đang được sử dụng; góp
  phần quan trọng vào công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức. Công tác Đinh Thị Hương – QLXH 29 10
 11. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng có những b ước ti ến rõ rệt. Việc
  triển khai công tác này tập trung vào thực hiện kế hoạch đào t ạo, bồi dưỡng cán
  bộ, công chức giai đoạn 2001-2005 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổng số cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn I
  khoảng 2.510.000 lượt người, trong đó có 407.000 lượt người đã qua đào t ạo v ề
  lý luận chính trị, 894.000 lượt người đã qua đào tạo về kiến th ức quản lý nhà
  nước, 1.076.000 lượt người đã qua đào tạo về chuyên môn, 37.000 lượt người đã
  qua đào tạo về ngoại ngữ và 96.000 lượt người đã qua đào tạo về tin học. Một
  kết quả khác đáng chú ý là sau cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các c ấp
  nhiệm kỳ 2004-2009, trong năm 2004 đã có gần 292.000 đại biểu Hội đồng nhân
  dân các cấp được bồi dưỡng trang bị kiến thức và kỹ năng hoạt động. Nhìn một cách tổng thể, phải thừa nhận rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ,
  công chức đã từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu c ầu của
  công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. 1.3 Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây d ựng nhà
  nước pháp quyền hiện nay thì việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công ch ức đáp ứng
  được yêu cầu và nhiệm vụ mới là yêu cầu khách quan và cấp bách hiện nay. Như chúng ta đã biết cán bộ, công chức trong Huyện ủy là những người
  trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy hoạch định đường lối, chủ
  trương, chính sách nhằm đưa địa phương phát triển trên mọi lĩnh vực đời sống
  xã hội. Họ là người thường xuyên phải tiếp xúc nhân dân, nắm bắt tâm tư
  nguyện vọng của nhân dân, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện đường lối,
  chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy đội ngũ cán
  bộ, công chức của Huyện ủy phải là những người thực sự chuẩn mực về trình
  độ chuyên môn, nghiệp vụ kể cả đạo đức lối sống. Thực tế cho thấy nhìn chung cán bộ, công chức của huy ện u ỷ đã có s ự
  trưởng thành về nhiều mặt. Nhiều cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, Đinh Thị Hương – QLXH 29 11
 12. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức nghiệp vụ lẫn trình độ chính trị đáp ứng được yêu cầu, nhi ệm vụ đ ược giao.
  Bên cạnh đó một số cán bộ, công chức đã bộc lộ những yếu kém, bất cập so v ới
  yêu cầu nhiệm vụ được giao, một số khác lười học tập, ít rèn luy ện, gi ải quy ết
  công việc còn lúng túng, thường dựa vào kinh nghiệm đã không còn phù h ợp v ới
  giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, không ít cán bộ, công chức có biểu hiện sa sút về
  phẩm chất chính trị; dao động về mục tiêu, lí tưởng cách mạng; thoái hoá, bi ến
  chất về đạo đức, lối sống đã làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng đội ngũ cán
  bộ, công chức. Trước thực tế nêu trên, yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công
  chức yêu cầu khách quan, cấp bách hiện nay. Tuy nhiên, với quan điểm xây dựng
  đội ngũ không phải là “xoá” toàn bộ để “xây” mới lại mà xây dựng trên cơ sở kế
  thừa có chọn lọc; vì thế công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán b ộ, công ch ức
  của Huyện ủy huyện Mỹ Đức là tất yếu khách quan. Mặt khác, trong tình hình
  mới hiện nay, đất nước đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
  hoá; hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu thì yêu cầu nâng cao
  chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của cả nước nói chung, của huyện Mỹ
  Đức nói riêng càng trở nên tất yếu, cấp bách để không ch ỉ lãnh đ ạo, ch ỉ đ ạo
  nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của
  Nhà nước mà còn lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Như vậy việc nghiên cứu vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,
  công chức có ý nghĩa vô cùng quan trọng: Ý nghĩa lí luận: Làm sáng tỏ một số khía cạnh về phương diện lí luận
  trong khi nghiên cứu về chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay nói
  chung, và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nói riêng ở huyện ủy Huy ện Mỹ
  Đức, Thành phố Hà Nội. Ý nghĩa thực tiễn: Việc đi sâu nghiên cứu vấn đề này sẽ giúp chúng ta
  nắm được thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Từ việc n ắm đ ược
  thực trạng đó sẽ cung cấp những cứ liệu, khuy ến nghị h ữu ích cho các nhà lãnh
  đạo, nhà quản lí, các nhà hoạch định chính sách có kế hoạch, bi ện pháp kh ắc
  phụ những mặt hạn chế còn tồn tại và tiếp tục phát huy nh ững thành t ựu đã đ ạt
  Đinh Thị Hương – QLXH 29 12
 13. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức được nhằm hoàn thành mục tiêu chung của đất nước đó là: Xây dựng đất nước
  giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC HUYỆN ỦY HUYỆN MỸ ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Đặc điểm của huyện Mỹ Đức 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên  Vị trí địa lý Huyện Mỹ Đức nằm phía Tây Nam của thủ đô Hà Nội, phía Đông giáp
  huyện Ứng Hòa, ranh giới là con sông Đáy, phía Bắc giáp huy ện Ch ương Mỹ.
  Phía Tây giáp các huyện của tỉnh Hòa Bình: Lương Sơn (ở phía Tây Bắc), Kim
  Bôi (ở phía chính Tây), Lạc Thủy (ở phía Tây Nam). Phía Đông giáp huy ện Kim
  Bảng của tỉnh Hà Nam. Diện tích tự nhiên của huyện là 230,0 km².  Điều kiện tự nhiên Huyện Mỹ Đức là một vùng bán sơn địa, nằm ở phía Nam của đồng bằng
  Bắc Bộ. Phía Nam là vùng núi đá vôi hang động Karst, có vẻ đẹp n ổi ti ếng, là
  khu thắng cảnh chùa Hương. Huyện còn có hồ nước lớn là hồ Quan Sơn, nằm Đinh Thị Hương – QLXH 29 13
 14. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức trên địa phận xã Hợp Tiến. ở rìa phía Đông có sông Đáy từ Bắc xuống Nam, sang
  tỉnh Hà Nam. Về khí hậu: Mỹ Đức nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm,
  mưa nhiều, chịu ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa Đông B ắc và gió mùa Đông
  Nam. Về thủy văn: Mỹ Đức có dòng sông Đáy chảy qua – kéo dài từ Bắc xu ống
  Nam và sang tỉnh Hà Nam. Ngoài ra huyện còn có mạng lưới sông ngòi nhỏ với
  các ao, hồ, đầm là nguồn bổ sung và dự trữ rất quan trọng khi m ực n ước các
  sông chính xuống thấp. Đây là điều kiện quan trong góp phần quan trọng để phát
  triển kinh tế của huyện. 2.1.2 Đặc điểm xã hội Đơn vị hành chính của huyện Mỹ Đức gồm 1 th ị trấn (th ị trấn Đ ại Nghĩa)
  và 21 xã. Có thể nói thị trấn Đại Nghĩa (trước đây là thị trấn Tế Tiêu) là m ột
  trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của huyện. Huyện Mỹ Đức có tuyến quốc lộ 21B chạy từ Hà Đông, qua thị trấn Tế
  Tiêu, sang tỉnh Hà Nam; đồng thời có dòng sông Đáy ch ảy dài t ừ B ắc xu ống
  Nam tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, phát tri ển kinh t ế gi ữa các vùng
  miền bằng cả đường thủy và đường bộ. 2.2 Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức huyện ủy huyện
  Mỹ Đức 2.2.1 Thực trạng Tổ chức bộ máy của huyện uỷ huyện Mỹ Đức bao gồm: + Lãnh đạo Huyện uỷ : 01 Bí thư Huyện uỷ; 02 Phó Bí thư Huyện uỷ + Ban Tổ chức: 06 đồng chí + Ban Tuyên giáo: 04 đồng chí Đinh Thị Hương – QLXH 29 14
 15. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức + Uỷ ban kiểm tra: 04 đồng chí + Ban Đảng: 06 đồng chí + Văn Phòng: 13 đồng chí Nhìn chung tổ chức bộ máy của huyện uỷ như thế là khá hợp lí. Tuy
  nhiên, qua đánh giá hiệu quả công việc có thể thấy thực trạng ch ất l ượng đ ội
  ngũ cán bộ, công chức qua các nội dung sau:  Những thành tựu đã đạt được  Về phẩm chất đạo đức Tuy còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng nhìn chung, đa s ố cán b ộ,
  công chức vẫn giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống lành m ạnh, có
  tinh thần rèn luyện, học tập vươn lên, không tham ô lãng phí, nêu cao ý thức kỉ
  luật và thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với các lĩnh v ực công tác đ ược giao,
  có ý thức giáo dục gia đình, người thân chấp hành các ch ủ trương, chính sách
  của Đảng và Nhà nước. Trong sinh hoạt đa số cán bộ, công ch ức đều gi ữ được
  mối quan hệ gần gũi với quần chúng nơi công tác cũng như nơi cư trú đồng thời
  tạo được sự tín nhiệm của nhân dân. Bên cạnh đó còn một số ít cán bộ, công
  chức do hiểu sai về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước
  và một vài cán bộ do thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhi ệm v ụ
  được giao nên đã được cơ quan nhắc nhở, giáo dục và kỉ luật với hình thức
  khiển trách.  Về trình độ năng lực Trình độ năng lực biểu hiện ở các yếu tố sau: • Về trình độ học vấn + Trung học cơ sở: 0 + Trung học phổ thông: 36/36 Đinh Thị Hương – QLXH 29 15
 16. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức • Về trình độ chuyên môn + Chưa qua đào tạo: 5 + Sơ cấp: 6 + Trung cấp: 11 + Cao đẳng: 2 + Đại học: 12 • Về trình độ lý luận chính trị + Lí luận phổ thông: 5 + Sơ cấp: 15 + Trung cấp: 11 + Cao cấp: 2 + Cử nhân: 3 Trình độ năng lực của cán bộ công chức không ngừng được nâng lên, đi ều
  đó thể hiện qua bản số liệu sau: Tiêu chí/ Năm 2006 2011 Trình độ học Trung học cơ sở 5 0 vấn THPT 31/36 36/36 Chưa qua đào tạo 9 5 S ơ cấ p 8 6 Trình độ chuyên Trung cấp 10 11 môn Cao đẳng 5 2 Đinh Thị Hương – QLXH 29 16
 17. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức Đại học 4 12 Lý luận phổ thông 6 5 S ơ cấ p 17 15 Trình độ lý Trung cấp 12 11 luận chính trị Cao cấp 1 2 Cử nhân 0 3 • Về trình độ ngoại ngữ, tin học – Trình độ ngoại ngữ : + Chứng chỉ A: 8 + Chứng chỉ B: 2 – Trình độ tin học : + Chứng chỉ A&B: 10 + Trung cấp: 6 + Cao đẳng: 2 + Đại học: 0 Có thể thấy rằng năng lực của cán bộ, công chức ở huyện ủy huyện Mỹ
  Đức sau 5 năm đã sự tăng lên một cách đáng kể. Tuy nhiên, đánh giá m ột cách
  khách quan thì trình độ năng lực như vậy còn chưa th ực sự cao. Số cán b ộ, công
  chức có trình độ cao đẳng trở lên còn ít; trình độ sơ c ấp lí lu ận chính tr ị tr ở Đinh Thị Hương – QLXH 29 17
 18. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức xuống còn nhiều. Đặc biệt là trình độ tin học, ngoại ngữ của cán bộ, công ch ức
  còn quá thấp. Vì thế , cần gấp rút tổ chức cho cán bộ, công chức tiếp tục học
  tập nâng cao trình độ năng lực.  Về khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao Hầu hết cán bộ, công chức trong huyện uỷ đều tích cực phấn đấu, vượt
  qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tốt công
  tác tham mưu cho Thường vụ Huyện uỷ đề các chủ trương chính sách đúng đ ắn
  và triển khai có hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hi ện các nhi ệm v ụ chính tr ị
  tại địa phương. Tuy nhiên tính nhạy bén, chủ động còn hạn chế. Một s ố cán b ộ,
  công chức còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn, một số mặt ch ưa đáp ứng đ ược yêu
  cầu và nhiệm vụ mới, trình độ chuyên môn – nghiệp vụ của một số cán bộ, công
  chức còn hạn chế, từ đó đã ảnh hưởng đến chất lượng lãnh đạo c ủa Huy ện u ỷ
  nên hiệu quả công việc đôi lúc chưa được như mong muốn. Qua đánh giá cán bộ,
  công chức hằng năm cho thấy có trên 100% cán bộ, công chức được đánh giá
  hoàn thành nhiệm vụ được giao. * Thực tiễn công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đã được lãnh đạo Huyện
  uỷ đặc biệt quan tâm nên đã đem lại những kết quả khả quan. Ph ần l ớn cán b ộ,
  công chức được đào tạo, bồi dưỡng theo quy hoạch. Chất lượng cán bộ, công
  chức mà nhất là trình độ học vấn được nâng lên rõ rệt. Năm 2001, trong c ơ quan
  còn 8 đồng chí chưa tốt nghiệp phổ thông trung học đã được động viên đi học bổ
  túc văn hoá và đến nay trong cơ quan có 100% cán bộ, công ch ức đạt trình độ
  học vấn 12/12. Bên cạnh đó việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghi ệp v ụ,
  bồi dưỡng chính trị cũng rất được quan tâm. Một số đồng chí đã được c ử đi h ọc
  các lớp trung cấp, cao học, đại học chuyên ngành theo diện quy hoạch và đào tạo
  nguồn hoặc đi học theo nguyện vọng của bản thân. Công tác nâng cao trình độ
  năng lực cho cán bộ, công chức rất được huyện uỷ quan tâm đầu tư cả chi ều
  rộng lẫn chiều sâu. Đây chính là điều kiện thuận l ợi cho công tác nâng cao ch ất
  lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh đó, một số cán bộ, công chức lười Đinh Thị Hương – QLXH 29 18
 19. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức học tập, thiếu ý thức phấn đấu hoặc do kinh tế gia đình eo h ẹp nên đã không
  quyết tâm học tập để nâng cao trình độ năng lực. Vì vậy, tiến độ xây d ựng đ ội
  ngũ cán bộ, công chức còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kì mới.
  Tính từ năm 2001 đến nay, trong huyện uỷ đã có số lượt người được đi đưa đi
  đào tạo, bồi dưỡng như sau: – Bổ túc: +Trung học phổ thông: 1 – Bồi dưỡng quản lí nhà nước: 12 – Bồi dưỡng chính trị: + Phổ thông: 2 +Trung cấp: 8 + Cao cấp: 2 + Cử nhân chính trị: 3 – Đào tạo chuyên môn: + Đại học: 3 + Cao đẳng: 1 + Trung cấp: 8 Nhìn chung số cán bộ, công chức sau khi được đào t ạo, bồi d ưỡng đã góp
  phần tạo sự chuyển biến về chất lượng đội ngũ cán bộ, công ch ức trong c ơ
  quan và đã phát huy tốt khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên c ạnh đó, có m ột
  số được đào tạo không theo quy hoạch nên có ngành được đào t ạo quá nhi ều
  (ngành luật) trong khi đó, có ngành rất thiếu cán bộ, công chức được cử đi học
  như hành chính, kĩ thuật, ngoại ngữ…Ngoài ra, việc đào tạo không gắn với chức
  danh, yêu cầu công việc của cơ quan nên một số cán bộ, công ch ức được đào Đinh Thị Hương – QLXH 29 19
 20. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức tạo nhưng phải làm trái với chuyên môn được đào tạo nên hiệu quả th ực hiện
  nhiệm vụ được giao chưa cao Một số khác đi học nâng cao nh ưng với mục tiêu
  “phổ cập về bằng cấp” nên năng lực thực tế không có, từ đó khi giải quyết công
  việc cũng kém hiệu quả. Đánh giá chung về đội ngũ cán bộ công chức Huyện ủy huyện Mỹ Đức có
  thể dễ dàng nhận thấy những ưu điểm đó là: Đội ngũ cán bộ, công chức huyện uỷ đa số đã được rèn luyện, thử thách
  và trưởng thành qua công tác. Số lượng, chất lượng, cơ cấu có sự chuyển biến
  theo hướng tích cực. Hầu hết cán bộ, công chức trong huy ện u ỷ đ ều có b ản lĩnh
  chính trị vững vàng, luôn có ý thức rèn luyện, giữ vững ph ẩm ch ất chính tr ị, xây
  dựng khối đoàn kết thống nội bộ. Thường xuyên trau dồi, rèn luy ện ph ẩm ch ất
  đạo đức cách mạng, có lối sống giản dị, lành mạnh, gần gũi với qu ần chúng
  nhân dân. Lãnh đạo gia đình thực hiện tốt ch ủ trương của đ ảng, chính sách pháp
  luật của Nhà nước. Những đồng chí có biểu hiện thiếu sót, khuy ết đi ểm đ ều
  được đấu tranh kiên quyết trên tinh thần dân chủ và được x ử lí kiên quy ết, đúng
  mức, phù hợp. Đa số cán bộ, công chức đều thể hiện vai trò tiên phong, gương
  mẫu trên các mặt, nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nổ lực phấn đấu
  hoàn thành nhiệm vụ được phân công; công tác quản lí xây dựng đội ngũ đã
  được Huyện uỷ quan tâm và đã có những chuyển biến tích cực về nhận thức thể
  hiện qua việc tuyển dụng, bố trí; đã chú ý nhiều h ơn công tác giáo d ục ph ẩm
  chất đạo đức cho cán bộ, công chức. Từ đó đội ngũ đã t ừng bước đáp ứng đ ược
  yêu cầu và nhiệm vụ mới. Lãnh đạo huyện uỷ tiếp tục quan tâm đào tạo đội ngũ
  cán bộ, công chức ngày càng nhiều theo hướng trẻ hoá và theo quy hoạch ngu ồn,
  theo công việc. Nhờ vậy số cán bộ sau khi học xong đã có kiến th ức, trình đ ộ
  chuyên môn – nghiệp vụ và đã phát huy tốt khả năng của mình trong công việc,
  góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Có được kết quả nêu trên là nhờ lãnh đạo Huyện uỷ đã ch ấp hành nghiêm
  túc và sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của cấp trên. Có được đoàn k ết nh ất
  trí trong toàn cơ quan. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, công chức đã thể hiện tinh
  thần trách nhiệm, luôn trau dồi các phẩm chất chính trị, có ý th ức tự giác trong Đinh Thị Hương – QLXH 29 20

Page 2

YOMEDIA

Để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là cải cách hành chính. Các nội dung cải cách hành chính được Nhà nước ta xác định bao gồm: cải cách thể chế hành chính, cải cách bộ máy Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ máy nhà nước. Tất cả những nội dung này hướng vào mục tiêu…

26-05-2013 1510 360

Download

Tiểu luận nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button