Uncategorized

tailieunhanh – TIỂU LUẬN: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức ở Việt nam hiện nay

tailieunhanh – TIỂU LUẬN: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức ở Việt nam hiện nay

Mỗi chế độ xã hội muốn đứng vững và phát triển đều phải xây dựng nên bởi những con người hết lòng trung thành với chế độ, có trí tuệ và năng lực. Trong xã hội ngày nay, đó là những công chức, những người trực tiếp phục vụ chế độ. Họ là người đại diện cho Nhà nước để xây dựng và thực thi các chủ trương chính sách. Họ là nhân tố có tính quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam giờ đây đang trong thời kỳ đổi mới, những thay. | TIỂU LUẬN Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức ở Việt nam hiện nay Lời nói đầu Mỗi chế độ xã hội muốn đứng vững và phát triển đều phải xây dựng nên bởi những con người hết lòng trung thành với chế độ có trí tuệ và năng lực. Trong xã hội ngày nay đó là những công chức những người trực tiếp phục vụ chế độ. Họ là người đại diện cho Nhà nước để xây dựng và thực thi các chủ trương chính sách. Họ là nhân tố có tính quyết định đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam giờ đây đang trong thời kỳ đổi mới những thay đổi về kinh tế xã hội đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Một mặt chúng ta cố gắng huy động mọi tiềm năng để đưa đất nước trở thành một nước công nghiệp có nền kinh tế phát triển đời sống của nhân dân được nâng cao mặt khác lại phải luôn tỉnh táo cảnh giác để hướng sự phát triển này không đi chệch mục tiêu xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa . Cán bộ công nhân viên chức là những người gánh trên vai trọng trách nặng nề của đất nước vì vậy họ phải thực sự là những con người xã hội chủ nghĩa . Ngay từ khi Đảng ta ra đời vấn đề cán bộ đã được coi là mối quan tâm hàng đầu và ngày càng được chú ý. Mấy năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương chính sách về vấn đề cán bộ công chức nhằm củng cố đổi mới phát triển và nâng cao đội ngũ này. Tuy nhiên muốn đưa ra được những chủ trương chính sách đúng đắn và thực hiện một cách có hiệu quả thì cùng với việc tăng cường công tác tổng kết thực tiễn cần nắm vững lý luận đi sâu vào bản chất của khái niệm thấy được những nét đặc thù và vai trò của cán bộ công chức đồng thời nhận rõ những thuận lợi cũng như khó khăn mà giai đoạn phát triển mới đang đặt ra cũng như yêu cầu cấp bách về việc nâng cao chất lượng đối với đội ngũ cán bộ công chức hiện nay. Với mục đích nghiên cứu tìm hiểu các giải pháp để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức ở nước ta hiện nay em .

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button