Uncategorized

Đề tài: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức xã Tiến Thịnh, huyện Mê linh, thực trạng và giải pháp

Với đường lối đổi mới đúng đắn và sáng tạo của Đảng cộng sản Việt
Nam, đất nước ta đã chuyển từ nền kinh tế kế hoách hoá tập trung quan liêu
bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế
thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước.
Bằng những cải cách mạnh mẽ về kinh tế, chúng ta đã vượt qua khủng
hoảng, ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước vững bước
đi lên chủ nghĩa xã hội, hội nhập vào sự phát…

AMBIENT/

Chủ đề:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button