Uncategorized

UNIT 1 LỚP 8 SKILLS 2 – WRITING » Skills 2 » Unit 1 – Tiếng Anh Lớp 8: Leisure activities » Tiếng Anh Lớp 8 – Sách mới » Tiếng Anh phổ thông – Học Tiếng Anh Miễn Phí, Học Tiếng Anh Trực Tuyến

4. Complete the following paragraph with the words in the ‘Organising your ideas’.

(Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung “Sắp xếp ý kiến của bạn”.)

5. Để tổng kết, kết luận bài viết, ta dùng: For these reasons/In short/As I have noted (Vì những lý do này/Tóm lại/Như tôi đã lưu ý)

(5)__________, computers should only be used for a limited time.

(4)__________, if you use the computer too much you won’t have time for your family and friends.

(2)__________, sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity.

(1)__________, using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life.

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

(Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời những câu hỏi sau.)

Gợi ý đáp án:

1

.

What do you think is the best leisure activity for teenagers?

(Bạn nghĩ hoạt động thư giãn nghỉ ngơi nào tốt nhất cho thanh thiếu niên?)

2

.

Should parents decide how teenagers spend their free time?

(Bố mẹ có nên quyết định cách các thanh thiếu niên trải qua thời gian rảnh rỗi không?)

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Anything they can do together.

(Tôi tin rằng hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào. Có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là tình nguyện. Bất cứ điều gì họ có thể làm cùng nhau.)

Firstly, teenagers like to feel that they belong to a group.

(Thứ nhất, thanh thiếu niên thích cảm thấy rằng họ thuộc về một nhóm.)

Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendships are very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them.

(Thứ hai, là một phần của nhóm giúp thanh thiếu niên kết bạn. Tình bạn là rất quan trọng đối với thanh thiếu niên. Ngoài ra, họ sẽ kết bạn với những người có cùng sở thích với họ.)

For these reasons I think group activities are best for teenagers.

(Vì những lý do này, tôi nghĩ rằng hoạt động nhóm là tốt nhất cho thanh thiếu niên.)

In my opinion, the parents could watch the way their children use free time. If the teenagers have time-consuming activities or they are addicted to bad hobbies, then the parents need to talk to them and show them how to take up useful leisure activities.

(Theo ý kiến của tôi, cha mẹ có thể theo dõi con cái họ sử dụng thời gian rảnh. Nếu thanh thiếu niên có các hoạt động tốn nhiều thời gian hoặc họ nghiện những sở thích xấu, thì cha mẹ cần nói chuyện với họ và cho họ biết cách tham gia các hoạt động giải trí hữu ích.)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button