Uncategorized

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là?

Câu hỏi:

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là?

A. tim → động mạch→ khoang máu → tế bào → tĩnh mạch → tim.

B. tim → khoang máu → tế bào → động mạch → tĩnh mạch → tim.

C. tim → động mạch → tĩnh mạch → khoang máu→ tế bào → tim.

D. tim → động mạch → tế bào → tĩnh mạch → khoang máu → tim.

Đáp án đúng là A.

Trật tự đúng về đường đi của máu trong hệ tuần hoàn hở là tim → động mạch→ khoang máu → tế bào → tĩnh mạch → tim, hệ tuần hoàn có chức năng vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể.

Giải thích vì sao chọn A là đáp án đúng:

– Động vật đơn bào và động vật đa bào có cơ thể nhỏ, dẹp không có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

– Ở động vật đa bào có kích thước cơ thể lớn, do trao đổi chất qua bề mặt cơ thể không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể dẫn đến các động vật đó có hệ tuần hoàn.

– Hệ tuần hoàn ở động vật có các dạng sau:

Hệ tuần hoàn hở:

– Hệ tuần hoàn hở có ở đa số động vật thân mềm (ốc sên, trai,…) và chân khớp (côn trùng, tôm…)

– Máu được tim bơm vào động mạch và sau đó tràn vào khoang cơ thể. Ở đây máu trộn lẫn với dịch mô tạo thành hỗn hợp máu – dịch mô (gọi chung là máu). Máu tiếp xúc và trao đổi chất trực tiếp với các tế bào, sau đó trở về tim.

– Máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, tốc độ máu chảy chậm.

Hệ tuần hoàn kín:

– Hệ tuần hoàn kín có ở mực ống, bạch tuộc, giun đốt và động vật có xương sống

– Hệ tuần hoàn kín có đặc điểm:

+ Máu được tim bơm đi lưu thông liên tục trong mạch kín, từ động mạch qua mao mạch, tĩnh mạch và sau đó về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành mao mạch.

– Máu chảy trong động mạch dưới áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

– Hệ tuần hoàn kín của động vật có xương sống là hệ tuần hoàn đơn hoặc hệ tuần hoàn kép. Hệ tuần hoàn đơn có ở cá. Hệ tuần hoàn kép có ở nhóm động vật có phổi như lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button