Uncategorized

Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số hay, chi tiết
sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4.

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 1: So sánh hai phân số :

Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Phương pháp giải

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số
Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số
Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 2: Rút gọn rồi so sánh hai phân số :

Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Phương pháp giải

– Rút gọn các phân số đã cho thành phân số tối giản (nếu được).

– Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Quảng cáo

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 3: Mai ănToán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu sốcái bánh, Hoa ănToán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu sốcái bánh đó. Ai ăn nhiều bánh hơn ?


Phương pháp giải

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 122 So sánh hai phân số khác mẫu số

Bài giảng: So sánh hai phân số khác mẫu số – Cô Nguyễn Thị Điềm (Giáo viên VietJack)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Lý thuyết:  

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ: So sánh hai phân số: Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu 

Lời giải: 

Quy đồng mẫu số hai phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu :

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu nên Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu 

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: So sánh hai phân số khác mẫu số

Phương pháp: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Ví dụ: Trong hai phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu , phân số nào nhỏ hơn?

Lời giải: 

Quy đồng mẫu số hai phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu :

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu nên Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu.

Vậy trong hai phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu , phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫunhỏ hơn.

Dạng 2: So sánh phân số có cùng tử số (khác mẫu)

Phương pháp: 

Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ: So sánh hai phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu .

Lời giải:

Cách 1: 

Quy đồng mẫu số hai phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu  :

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu nên Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu .

Cách 2:

Hai phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu có cùng tử số nên ta đi so sánh mẫu số của hai phân số đó. Do phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu có mẫu số nhỏ hơn mẫu số của phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu nên Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu .

Dạng 3: Sắp xếp

Phương pháp: 

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Trong hai phân số (khác 0) có tử số bằng nhau, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Ví dụ: Sắp xếp các phân số sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn.

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu

Lời giải: 

Quy đồng mẫu số các phân số Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu 

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu 

Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu nênLý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu .

Vậy các phân số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:Lý thuyết So sánh hai phân số khác mẫu 

Câu 1: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1?

A. Khi hai phân số đều bé hơn 1

B. Khi hai phân số đều lớn hơn 1

C. Khi một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 1

D. Khi hai phân số đều bằng 1


Hiển thị đáp án

Khi so sánh hai phân số, trong đó một phân số bé hơn 1 và một phân số lớn hơn 11 thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với 1.

Câu 2: Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?

A. Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai

B. Khi tử số của phân số thứ nhất lơn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng


Hiển thị đáp án

Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng.

Chọn D.

Câu 3: Phần bù của phân số Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải là:

Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải


Hiển thị đáp án

Ta có: 242-241=1

Do đó, phần bù của phân số là Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải

Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải


Hiển thị đáp án

Ta có: 1999−1997=2.

Do đó, phần hơn của phân số Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống lần lượt từ trên xuống dưới là 2;1997

Câu 5: Khi so sánh hai phân số Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải ta có thể chọn phân số trung gian là:

Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải


Hiển thị đáp án

Ta thấy hai phân số Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải có 67>58 và 75<81 nên để so sánh hai phân số Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải ta có thể chọn phân số trung gian là Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải.

Do đó đáp án B và C đều đúng.

Câu 6: Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào ô trống:

Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải


Hiển thị đáp án

Phân số Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải có tử số là 173, mẫu số là 154.

Mà 173 > 154.

Do đó Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải > 1.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là >.

Câu 7: Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. >

B. <

C. =


Hiển thị đáp án

Bài tập So sánh hai phân số nâng cao Toán lớp 4 có lời giải

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 4 | Để học tốt Toán 4 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 4Để học tốt Toán 4 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 4.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button