Uncategorized

tiểu luận xử lý tình huống trong quản lý giáo dục – Chia sẻ kiến thức, kết nối đam mê

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (359.37 KB, 24 trang )

Đang xem: Tiểu luận xử lý tình huống trong quản lý giáo dục

TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ LÊ HỒNG PHONG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN NGẠCH CHUYÊN VIÊN K6A-2015

TIỂU LUẬN
TÊN ĐỀ TÀI:

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN LÝ GIÁO DỤC
VỀ VẤN ĐỀ DẠY THÊM, HỌC THÊM Ở TRƯỜNG TIỂU
HỌC B – HUYỆN C – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Họ và tên:

Bùi Thị Thanh Hải

Chức vụ:

Phó trưởng phòng

Đơn vị công tác: Phòng GD & ĐT huyện
Đan phượng, thành phố Hà Nội

Hà Nội, tháng 11 năm 2015

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

MỤC LỤC
A.MỞ BÀI……………………………………………………………………………….. Trang 1
B.NỘI DUNG…………………………………………………………………………… Trang 5
1.Mô tả tình huống………………………………………………………………….

Trang 5

1.1 Hoàn cảnh ra đời tình huống………………………………………………..

Trang 5

1.2 Nội dung tình huống……………………………………………………………… Trang 6
2. Mục tiêu giải quyết tình huống……………………………………………… Trang 8
3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả………………………………………… Trang 8
4. Xây dựng các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu

Trang 10

4.1 Các văn bản căn cứ……………………………………………………………….. Trang 10
4.2. Xây dựng các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu….. Trang 13
5. Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án tối ưu…………………….. Trang 16
C. KIẾN NGHỊ – KẾT LUẬN…………………………………………………… Trang 19
1.Kiến nghị………………………………………………………………………………

Trang 19

2. Kết luận……………………………………………………………………………

Trang 19

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………..

Trang 21

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

1

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

A. MỞ BÀI
Đảng Nhà nước ta đã khẳng định và chỉ ra rằng: Giáo dục – Đào
tạo và Khoa học – Công nghệ là “quốc sách hàng đầu” trong sự nghiệp
đổi mới (Văn kiện đại hội VII), “Là khâu đột phá” phục vụ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa (Văn kiện đại hội VIII), là “nền tảng và động lực” cho
công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Văn kiện đại hội IX) để từng bước phát
triển kinh tế tri thức.
Chỉ thị 40- CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng cũng đã khẳng định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách
hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để phát triển nguồn
lực con người. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng toàn dân, trong đó có
cán bộ quản lý giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng”.
Chỉ thị đã nhấn mạnh: “Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán
bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng
yêu cầu trước mắt vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm thực hiện
thành công chiến lược phát triển giáo dục 2001 -2010 và chấn hưng đất
nước”.
Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI nhấn mạnh: “Giáo dục và Đào
tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn
hoá và con người Việt Nam. Phát triển Giáo dục và Đào tạo cùng với
phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho
giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển”

Trong những năn qua, Giáo dục & Đào tạo tiếp tục phát triển và
được đầu tư nhiều hơn, cơ sở vật chất được tăng cường, quy mô đào tạo
mở rộng. Trình độ dân trí được nâng lên, góp phần không nhỏ vào công
cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

2

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

Tuy nhiên, Giáo dục& Đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Văn
kiện Đại hội XI chỉ rõ “Quản lý nhà nước về giáo dục con bất cập. Xu
hướng thương mại hóa và sa sút đạo đức trong giáo dục khắc phục còn
chậm , hiệu quả thấp, đang trở thành nỗi bức xúc của xã hội”. Về
nguyên nhân của tình trạng trên, Đảng cũng chỉ ra rằng “ Sự lãnh đạo,
chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực
và một số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm ;kỷ luật, kỷ
cương chưa nghiêm. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Năng lực, phẩm
chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa đáp
ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Để chấn chỉnh tình
trạng trên, Văn kiện định hướng: “ Tăng cường công tác thanh tra; kiên
quyết khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, đào tạo ”
Trong thời gian vừa qua, dư luận và báo chí đã tốn không ít giấy
mực để bàn về vấn đề dạy thêm, học thêm. Có ý kiến cho rằng việc dạy
thêm, học thêm là nhu cầu chính đáng của người dân, bao gồm cả người
học lẫn người dạy. Song cũng có ý kiến cho rằng việc dạy thêm, học
thêm là không cần thiết, vì nó tạo áp lực học hành quá lớn cho học sinh.
Bản chất của việc dạy thêm, học thêm không có gì đáng phê phán,
nếu như nó được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy định

của ngành Giáo dục & Đào tạo đề ra, và được xuất phát từ nhu cầu hoàn
thiện, củng cố, khắc sâu, bổ sung kiến thức của người học, động cơ học
và không vụ lợi của dạy.
Học thêm tích cực sẽ “ tích cực” góp phần nâng cao mặt bằng kiến
thức của người học, đồng thời sẽ là động cơ để giáo viên không ngừng
tự học để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ.
Song điều đáng bàn là hoạt động dạy thêm, học thêm ở nhiều nơi
hiện nay đang diễn ra tràn lan. Có nhiều lý do dẫn đến hoạt động dạy
thêm, học thêm diễn ra tràn lan, khó kiểm soát. Về phía gia đình: Một số
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

3

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

với mong muốn con mình được giỏi giang bằng bạn bằng bè, nhất là phải
dành được kết quả cao trong các kì thi, nên khuyến khích con đi học;
Một số gia đình thì cho con đi học theo “phong trào’’, người ta cho con
đi học thêm thì mình cũng cho con đi học thêm; thậm chí có gia đình vì
sợ bị cô giáo trù úm nên đành cho con đi học thêm. Về phía giáo viên, ở
đâu đó, vì lợi ích kinh tế đã lôi kéo, thậm chí dùng “tiểu xảo” để ép học
sinh học thêm.
Bản thân tôi là một cán bộ quản lý trong ngành Giáo dục và Đào tạo ở
cấp huyện; trong thời gian qua toàn ngành đang triển khai và thực hiện có
hiệu quả các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh”; cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục, nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo và
việc cho học sinh không đạt chuẩn lớp”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo
là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;… Qua học lớp Bồi dưỡng

kiến thức quản lý Nhà nước Chương trình chuyên viên khoá K6-2015, tại
Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong – Hà Nội, đã giúp tôi tiếp thu
được nhiều kiến thức bổ ích cho công tác của mình và mở rộng th êm
hiểu biết về công tác quản lý Nhà nước ở các ngành, lĩnh vực khác đồng
thời bổ sung hiểu biết về công tác quản lý Nhà nước ở các ngành, lĩnh
vực khác một cách toàn diện hơn. Từ một tình huống cụ thể có thật vừa
xảy ra ở địa phương, liên quan đến vấn đề dạy thêm học thêm, với trách
nhiệm của mình là một cán bộ phụ trách chuyên môn giáo dục của
huyện, nên tôi mạnh dạn chọn đề tài: “ Xử lý tinh huống trong quản lý
giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở Trường tiểu học B-Huyện
C-Thành phố Hà Nội” để cùng tham gia giải quyết, tháo gỡ vướng mắc,
góp phần vào công tác quản lý giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện nói
riêng và thành phố nói chung. Đây là một cơ hội tốt để bản thân vận

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

4

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

dụng những kiến thức đã được học tập, liên hệ với thực tế giúp cho quá
trình công tác của bản thân ngày càng tốt hơn.

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

5

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

B. NỘI DUNG
1. Mô tả tình huống:
1.1 Hoàn cảnh ra đời của tình huống:
Xã B là một xã thuần nông của huyện C với một vài nghề phụ lúc nông
nhàn. Đời sống của nhân dân nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Một vài năm
gần đây do tốc độ đô thị hóa các vùng lân cận diễn ra mạnh mẽ, ruộng đất
dần dần thu hẹp có ảnh hưởng tới nhận thức của một bộ phận người dân trong
việc đầu tư, học tập cho con em.
Trường tiểu học B là một ngôi trường đẹp nằm ở trung tâm xã có nhiệm
vụ thu nhận tất cả trẻ em trong độ tuổi tiểu học trên địa bàn xã tới trường học
tập. Trung bình hằng năm trường có khoảng 800 học sinh với khoảng từ 20
đến 22 lớp. Tuy chưa đạt chuẩn Quốc gia do diện tích khuôn viên không đảm
bảo được 10 m2 /học sinh, song về cơ sở vật chất các phòng học, phòng chức
năng khá đầy đủ. Trường có đủ phòng dạy học 2 buổi/ ngày cho 100% học
sinh từ nhiều năm nay( từ năm 2005). Sân trường rợp bóng cây, khung cảnh
sư phạm nhà trường luôn xanh-sạch-đẹp. Đội ngũ giáo viên nhà trường phần
lớn là người địa phương có trình độ chuyên môn vững vàng tâm huyết với
công việc, được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Chất lượng giáo dục của nhà
trường khá tốt, nhiều năm liền trường được công nhận Tập thể lao động tiên
tiến, tiên tiến xuất sắc cấp thành phố.
Cô giáo Đinh Thị V là một giáo viên nhà trường và là người địa
phương. Mẹ cô V cũng là giáo vên của trường B nay đã nghỉ hưu và cùng
sinh sống trên địa bàn xã. Cô V sinh năm 1978, cô vào ngành giáo dục năm
2000, trình độ chuyên môn Trung cấp sư phạm chính quy chuyên ngành tiểu
học, đã học xong đại học, đào tạo tại chức. Cô V đã từng là giáo viên dạy giỏi
cấp huyện, Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và được kết nạp Đảng CSVN năm
2006. Cô còn được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng chỉ định khối trưởng
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

6

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

chuyên môn khối lớp 1 từ nhiều năm nay. Nhiều phụ huynh học sinh muốn
con mình được học lớp do cô chủ nhiệm.
1.2 Nội dung tình huống
Cuối hè 2014, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện C nhận được đơn kiến
nghị của phụ huynh học sinh trường tiểu học B phản ánh cô V dạy thêm ngoài
nhà trường từ nhiều năm nay và hè 2014 cô đã dạy trước chương trình lớp 1
cho trẻ 5 tuổi. Đơn của phụ huynh ghi như sau:
Hiện nay Bộ GD&ĐT có chủ trương giảm tải, song giáo viên Trường
tiểu học B lại tăng tải dạy trước chương trình gây cho học sinh bệnh chủ
quan cái gì cũng biết trước. Đã nhiều năm nay cô V, cụ thể năm nay đã dạy
từ đầu tháng 5 đến cuối tháng 8, cô dạy 48 buổi thu 2.000.000 đồng/ 1 em.
Cô dạy khoảng 60 em. Bộ GD&ĐT cho phép quản học sinh ngoài giờ, theo
chúng tôi hiểu, bố mẹ đi làm ca chưa kịp về thì các cô mầm non giữ giúp 12 tiếng. Còn giữ khác với dạy chữ. Lợi dụng vào đấy nên các cô vận động
phụ huynh viết đơn yêu cầu dạy thêm. Chúng tôi là những phụ huynh ở
các tỉnh về Hà Nội lao động phổ thông phải thuê nhà ở quá khó khăn. Nếu
không đi học thêm cô sẽ trù bằng nhiều cách. Giáo viên Trường tiểu học B
đang rộ lên việc dạy thêm bởi nhẽ một dịp hè mà cô V thu nhập hơn cả
trăm triệu đồng. Vào năm học nhà trường dạy sớm, chiều ( 2 buổi/ ngày),
cô chủ nhiệm lại dạy buổi tối. Học sinh quá căng thẳng đầu óc. Hiệu
trưởng trường tiểu học ở xa nên cứ đinh ninh là giáo viên không dạy thêm.
Trên đây là những tiếng kêu cứu của phụ huynh rất mong lãnh đạo
quan tâm đến. Phụ huynh chúng tôi xin kiến nghị hè đến tuyệt đối giáo
viên không được dạy thêm, vào trong năm học, nhà trường dạy 2 buổi là đủ
rồi. Tôi có con học lớp cô V nên tôi rất tha thiết đề nghị Phòng GD & ĐT sẽ
xử lý để làm gương cho những giáo viên khác. Nếu năm học mới không

thay đổi buộc chúng tôi viết đơn lên thanh tra Sở GD&ĐT và các báo-đài.
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

7

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

Vì sợ con bị trù nên không dám kí tên mà chỉ bằng đơn nặc danh.
Sau khi nhận được đơn, mặc dù là đơn nặc danh, song với nhận định
đây là nội dung phản ánh vấn đề có tính nhạy cảm, nếu nội dung phản ánh vấn
đề có tính nhạy cảm, nếu nội dung phản ánh có thật mà không được giải quyết
sẽ gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới uy tín của Ngành. Vì vậy,
Phòng GD&ĐT đã giao cho Ban Giám Hiệu, Ban chấp hành công đoàn nhà
trường xác minh giải quyết càng sớm càng tốt.
Nhận nhiệm vụ được giao, ý thức được trách nhiệm với nhà trường, với
ngành,Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn trường đã họp bàn và thống
nhất: Một mặt xác minh sự việc qua học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân
địa phương; một mặt yêu cầu cô V tường trình sự việc và nộp cho Ban Giám
hiệu. Sau khi nhận được tường trình của cô V sẽ có hướng xử lý tiếp theo.
Qua xác minh các đối tượng cho thấy cô V có dạy trước chương trình
lớp 1 cho trẻ 5 tuổi trong dịp hè, trong năm học có dạy thêm học sinh lớp
mình vào buổi chiều tối. Song số lượng học sinh khoảng 30-40 em, không
nhiều như đơn nêu.
Về phần tường trình của cô V, cô V nhiều lần khất Ban giám hiệu về
hạn nộp tường trình. Cuối cùng thì cô V cũng gửi lên Ban giám hiệu nhà
trường bản tường trình với nội dung: Mẹ của cô( là giáo viên tiểu học đã về
hưu) nhận trông giữ và dạy chữ cho một số cháu là con cháu người nhà và
hàng xóm. Một số buổi do mẹ bị mệt cô có đến hỗ trợ dạy giúp mẹ. Kèm theo
bản tường trình, còn có giấy xác nhận của một số cha mẹ học sinh có con theo

học nhóm này, đặc biệt trong đó có cả một cha mẹ trẻ là cán bộ lãnh đạo xã B
xác nhận người tổ chức lớp học là mẹ cô V.
Như vậy giữa kết quả điều tra và bản tường trình của cô V có sự khác nhau.
Thực tế cô V có dạy trẻ trước chương trình lớp 1 và dạy thêm học sinh
ở nhà, song thông tin đó chỉ là những phản ánh, kể cả đơn nêu thì cũng chỉ là
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

8

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

nặc danh. Còn bản tường trình thì việc dạy thêm, dạy trước chương trình của
cô V đã được “ chuyển” cho mẹ co mà mẹ cô V thì không thuộc quyền quản
lý của nhà trường.
2. Mục tiêu giải quyết tình huống:
Đứng trước tình huống như vậy rõ ràng nhà trường phải có biện pháp
giải quyết, xử lý với mục tiêu:
– Chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm tràn lan của giáo viên nhà trường
trên địa bàn xã, tham mưu tư vấn cho lãnh đạo xã trong việc quản lý các đối
tượng như giáo viên đã nghỉ hưu tổ chức dạy thêm trái quy định.
– Góp phần tích cực đưa trẻ trong độ tuổi mầm non tới trường mầm non,
đặc biệt là trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập 1 năm chương trình giáo dục mầm
non cho trẻ 5 tuổi trong khi xã B là xã còn lại duy nhất của huyện chưa đạt
chuẩn phổ cập mầm non 5 tuổi.
– Xử lý vi phạm để làm gương cho giáo viên nhà trường trong việc tổ
chức dạy sai quy định.
– Đảm bảo quyền trẻ em, ổn định dư luận phụ huynh học sinh và nhân
dân địa phương. Tăng cường kỉ luật, kỉ cương trong ngành giáo dục, làm lành
mạnh hóa môi trường giáo dục, lấy lại lòng tin của nhân dân đối với các thầy

cô giáo, giữ được hình ảnh trân trọng trong xã hội đối với người thầy.
– Nâng chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, thường xuyên
kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục của các lớp trong nhà trường
– Tăng cường, chú trọng công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ
hunh, cộng đồng
3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả:
3.1 Nguyên nhân chủ quan:

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

9

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

– Bản thân cô V không ý thức được hậu quả của mình làm, làm trái với
quy định của ngành, làm mất uy tín của Nhà trường, làm xấu đi hình ảnh
người thầy trong mắt nhân dân và phụ huynh học sinh.
– Cô V không nắm được đặc điểm phát triển của trẻ, bắt trẻ học trước
chương trình là phản khoa học, để lại hậu quả chủ quan cái gì cũng biết trước
cho trẻ- trong khi phụ huynh học sinh là người dân lại nhận thức được điều đó.
– Do thấy lợi ích kinh tế thu nhập lớn nên đã bất chấp quy định của
ngành, của chính quyền các cấp.
3.2. Nguyên nhân khách quan:
Một bộ phận phụ huynh học sinh chưa hiểu được tác hại của việc cho
con học trước tuổi, cho rằng học trước, biết trước sẽ giỏi hơn- đó là nhận thức
sai lầm về sự phát triển của trẻ.
– Cơ chế thị trường đã tác động đến nhận thức của một số cán bộ, công
chức, viên chức trong đó có cả nhà giáo – làm xấu đi hình ảnh của chính mình.
– Việc quản lý, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện, của Ban giám hiệu

nhà trường chưa sâu sát, việc tuyên truyền giáo dục về đạo đức nhà giáo cho
cán bộ giáo viên còn chưa thường xuyên, liên tục.
– Việc thanh tra, kiểm tra của các nghành, các cấp mà trực tiếp là Phòng
GD&ĐT, UBND xã, Ban giám hiệu nhà trường nặng về hình thức, qua loa,
chưa sâu sát, còn nể nang, ngần ngại trong việc kiểm tra hoạt động dạy thêm
của giáo viên ngoài nhà trường.
– Tinh thần đấu tranh của cán bộ, giáo viên, đặc biệt là cán bộ , giáo
viên người địa phương chưa cao, chưa được phát huy, thái độ bàng quang.
3.3. Hậu quả:
– Về sự phát triển của trẻ: trước khi vào lớp 1, hoạt động chủ đạo của trẻ
là vui chơi. Việc tổ chức dạy trước cho trẻ từ tháng 5 ảnh hưởng tới sự phát
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

10

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

triển bình thường chủa trẻ là vui chơi, hoạt động vui chơi là hoạt động chủ
đạo thì đã sớm bị chuyển sang hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo, áp lực
học tập sẽ đè nặng lên trẻ. Mặt khác khi vào năm học, trẻ đã biết trước một số
nội dung sẽ gây tâm lý chủ quan không cần nghe cô giáo giảng bài trên lớp.
Tâm lý chủ quan đó sẽ kéo sang cả những nội dunh mới chưa học, điều đó rất
có hại cho trẻ.
– Về kinh tế: Một bộ phận phụ huynh học sinh có hoàn cảnh phải cho
con theo cho bằng bạn bằng bè hoặc làm vừa long cô giáo sẽ gặp khó khăn về
kinh tế
– Về mặt xã hội: Việc làm không đúng quy định của cô V gây ảnh
hưởng xấu về mặt xã hội, làm mất uy tín của nhà trường, của nghành, của nhà
giáo;tạo sự chênh lệch khá lớn về thu nhập lao động xã hội giữa nhân dân lao

động với giáo viên; gây bất bình trong cả nội bộ giáo viên, giữa giáo viên dạy
khối 1 với các khối lớp khác, giữa giáo viên người địa phương có điều kiện
dạy thêm với giáo viên người nơi khác không có điều kiện dạy thêm.
– Nếu sự việc không được giải quyết dứt điểm, thông tin lan rộng, sẽ tạo
dư luận lớn trong nhân dân, làm mất trật tự kỉ cương của ngành.
4. Xây dựng các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu:
4.1 Các văn bản căn cứ:
4.1.1. Luật Giáo dục năm 2005
Điều 72. Nhiệm vụ của nhà giáo.
Nhà giáo có những nhiệm vụ sau đây:
1. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật
và điều lệ nhà trường;
2. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách
của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích
chính đáng của người học;
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

11

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

3. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức,
trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy,
nêu gương tốt cho người học;
Điều 75. Các hành vi nhà giáo không được làm
Nhà giáo không được có các hành vi sau đây:
1. Ép buộc học sinh học thêm để thu thêm tiền.
2. Điều lệ trường tiểu học:
Điều 34. Nhiệm vụ của giáo viên

1 . Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất,
danh sự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh, thương yêu đối sử
công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích
chính đáng của học sinh; đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp.
2 . Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.
3 . Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật của
nghành,các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân
công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
4. Thông tư 17/2012/TT-BGD ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ
GD&ĐT về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Điều 4. Các trường không được dạy thêm
1.Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học
2 buổi/ ngày.
2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp; bồi
dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.
3. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự
nghiệp công lập:
a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có
thể tham gia dạy thêm trong nhà trường;

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

12

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo
viên đang dạy chính khóa khi chưa cho được sự cho phép của Thủ trưởng cơ
quan quản lý giáo viên đó.

4. Quyết định số 14/2011/QĐ- UBND, ngày 08 tháng 4 năm 2011 của
UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học
thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 3. Các trường hợp không dạy thêm học thêm
1.Đối với các trường dạy học 2 buổi trong một ngày, nhà trường và
giáo viên không thực hiện hoạt động dạy thêm học thêm cho học sinh; việc ôn
thi tốt nghiệp, ôn thi chuyển cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học
sinh giỏi chỉ thuwch hiện trong các buổi học tại trường.
2. Không dạy thêm học thêm cho học sinh tiểu học, trừ các trường hợp:
nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho
những học sinh yếu, kém; bồi dường nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập
kỹ năng đọc, viết cho học sinh đã được cơ qua có thẩm quyền cấp phép.
Điều 23. Xư lý vi phạm
1.Các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy
theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định số
49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Thông tư số 03/2006/TTBNV ngày 8/2/2006 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của
Nghị định số 35/2005/NĐ-CP.
3. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng hoặc tái
phạm quy định dạy thêm, học thêm có hành vi lừa đảo hoặc tổ chức dạy thêm
học thêm trái quy định dẫn tới vi phạm các quy định về trật tự an toàn xã hội
được xử lý theo các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu
trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

13

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

4. Công văn số 5379/BGD ĐT-GDTH, ngày 20 tháng 08 năm 2014 của
Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối
với giáo dục tiểu học
– Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn
luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; tạo co hội, động viên,
khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo; ngăn
ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức
nhà giáo.
– Không tổ chức dạy học trước và không thi tuyển học sinh vào lớp 1.
5. Công văn số 8355/SGD&ĐT-TH, ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Sơ
GD&ĐT hà Nội về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 cấp
tiểu học
– Nghiêm cấm việc tổ chức dạy thêm học thêm cho học sinh cảu lớp
mình phụ trách( kể cả các ngày nghỉ ). Các trường ở các khu vực có điều kiện
kinh tế – xã hội phát triển cần tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu
giáo dục toàn diện. Hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp, câu lạc bộ… Được tổ chức linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học
sinh. ( Không tổ chức các câu lạc bộ để ôn, luyện các bộ môn văn hóa: Tiếng
Việt, Toán).
4.2 Xây dựng các phương án giải quyết và chọn phương án tối ưu:
* Phương án 1: Dạy thêm trái quy định là vi phạm luật giáo dục, hơn
nữa cô V còn dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ trong độ tuổi mầm non;
Dạy thêm cho đối tượng là học sinh do lớp mình phụ trách ( mình làm chủ
nhiệm).
Như vậy cô V đã vi phạm Luật, vi phạm các quy định, hướng dẫn của
Ngành. Vì vậy cần thành lập Hội đồng kỉ luật, tiến hành kiểm điểm, kỉ luật cô
V – Hình thức kỉ luật có thể là khiển trách – sau đó đưa ra khỏi lớp làm giáo
viên dự trữ, không để cô V làm giáo viên chủ nhiệm.
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

14

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

Phương án này có những ưu nhược điểm sau:
– Ưu điểm: Xử lý dứt điểm vi phạm của cô V, ổn định được dư luận và
làm dịu sự bất bình của nhân dân; Làm bài học đắt giá cho các giáo viên khác
đã, đang hoặc sắp có ý định dạy thêm sai quy định.
– Nhược điểm: Trước mắt nhà trường sẽ thiếu 1 giáo viên chủ nhiệm,
trong khi giáo viên chủ nhiệm chỉ đúng bằng số lớp học sinh, nhà trường hiện
không còn giáo viên dự trữ. Tiếp theo việc thành lập hội đồng kỉ luật và tiến
hành các thủ tục kỉ luật cô V có thể sẽ gặp phản ứng từ phía cô V vì cô cho
rằng đơn kiến nghị cũng chỉ là đơn nặc danh và việc dạy thêm của cô V
không ai bắt được quả tang, không có biên bản nào được lập. Dó đó phương
án này không khả thi.
* Phương án 2: Căn cứ vào tường trình của cô V không thừa nhận tổ
chức dạy thêm, không dạy trước chương trình cho trẻ 5 tuổi, cô chỉ thừa nhận
dạy giúp mẹ cô một số buổi. Do đó, tiếp tục để cô V dạy lớp 1 bình thường.
Nhắc nhở cô V, yêu cầu cô cam kết không được dạy giúp mẹ, đồng thời yêu
cầu cô V với trách nhiệm là một đảng viên, một giáo viên cốt cán của nhà
trường tuyên truyền vận động mẹ minh không dạy trước chương trình tiểu học
cho trẻ chưa đến tuổi, tuyên truyền vận động nhân dân không cho trẻ học
trước tuổi.
Phương án này có những ưu nhược điểm sau:
– Ưu điểm: Không tốn kém về mặt thời gian, không gây xáo trộn về mặt
nhân sự.
– Nhược điểm: Dư luận cho rằng cô V vi phạm quy định dạy thêm mà
vẫn không bị hình thức xử lý nào, từ đó tiếp tục đơn thư đi các cấp; mặt khác

cô V là một cốt cán của nhà trường đã không vượt qua được lợi ích thu được
từ dạy thêm nên không thể tin tưởng tuyệt đối rằng cô V lần này sẽ thực hiện
cam kết một cách nghiêm túc. Phương án này thiếu tính khả thi.
* Phương án 3:
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

15

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

– Căn cứ vào nội dung bản tường trình của cô V (không tổ chức lớp học,
chi tham gia giúp mẹ kèm cặp học sinh) không có lý dô để xem xét kỷ luật.
– Căn cứ vào tình hình thực tế: Cô V là người trực tiếp tổ chức lớp học
xong vì chốn tránh trách nhiệm đã đẩy trách nhiệm sang cho mẹ mình, gây
khó khăn cho công tác quản lý. Việc làm đó thể hiện tính chất ngoan cố,
Thiếu nghiêm túc trong đấu tranh phê và tự phê, điều đó khó tránh khỏi sự
việc tiếp tục tái diễn và sẽ ở mức độ tinh vi hơn.
– Nghiên cứu nguyên nhân sự việc: do cô V đã có thời gian dài dạy lớp
1, là người địa phương. Cô là giáo viên có kinh nghiệm nên cũng tạo được
chút uy tín đối vơi học sinh và cho mẹ học sinh. Vì vậy hàng năm, trước khi
vào năm học mới, có rất nhiều cha mẹ trẻ đến xin cô V cho học trước và đồng
thời khi nhà trường tuyển sinh thì xin học lớp cô V. Nếu cô V tiếp tục dạy
lớp 1 thì sự việc trên sẽ không thể chấm dứt.
Với những lý do trẻn, phương án giải quyết là: không kỷ luật cô V,
thực hiện đổi giáo viên chủ nhiệm giữa cô V và một giáo viên ở khối lớp
khác. Mục đích là chuyển cô V không chủ nhiệm lóp 1 nữa. Một khi cô V
không còn dạy lớp 1 sẽ không còn phụ huynh nào gửi con cho cô dạy thêm
nữa, và cô cũng không còn cha mẹ cháu nào gửi con nhờ cô dạy trước chương
trình khi con còn đang độ tuổi mầm non nữa. Đó là cơ sở cho tính khả thi của

phương án này.
Phương án này có những ưu nhược điểm sau:
Ưu điểm: Phương án này có những ưu điểm nổi trội là:
+ Phù hợp với cơ cấu giáo viên của trường hiện có.
+ Cô V chuyển khỏi khối 1 đồng nghĩa với việc cô không còn làm khối
trưởng nữa
Mặc dù không kỳ luật nhưng thực tế đã có một hình thức kỷ luật vô
hình được thực hiện, chắc chắn sẽ khiến cô phải ân hận về khuyết điểm do
mình đã gây ra.
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

16

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

+ Dư luận nhân dân nhận thấy nhà trường đã có động thái có thể chấp
nhận được, chứng tỏ nhà trường đã quan tâm tới ý kiến phụ huynh.
+ Bản thân cô V không có lý do để từ chối thực hiện quyết định này.
Hiệu trưởng nhà trường với trách nhiệm, quyền hạn được ghi rõ trong điều lệ
trường tiểu học, vì uy tín của giáo viên, vì danh dự của nhà trường không để
sự việc có cơ hội tái diên. Vì vậy, quyết định điều chuyển cô V dạy lớp khác
lớp 1 là cần thiết.
-Nhược điểm: Sự thay đổi giáo viên chủ nhiệm với học sinh tiểu học
giữa năm học, đặc biệt là học sinh lớp 1 là một điều không nên thực hiện vì
tâm lý trẻ không như người lớn dễ thích nghi với sự thay đổi. Phương án này
có thể sẽ gặp một số ý kiến đề nghị không nên thay đổi giáo viên từ phía phụ
huynh học sinh trong lớp. Mặt khác động viên một giáo viên khác đổi chỗ cho
cô V cũng là một việc khó vì tâm lý ngại thay đổi của mỗi người.
Với sự phân tích những ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương án ở

Xem thêm: Mẫu Hồ Sơ Chỉ Định Thầu Rút Gọn Có Phải Lập Hồ Sơ Yêu Cầu Không?

trên, tôi lựa chọn phương án 3 để giải quyết, xử lý tình huống này vì phương
án này bên cạnh một số nhược điểm, hạn chế thì còn nhiều ưu điểm hơn. Với
cách giải quyết này chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, giáo
viên trong nhà trường cũng như ổn định được dư luận của nhân dân. Bản thân
cô V chắc chắn “tâm phục khẩu phục” và cũng là một dịp để cô V nhận ra
khuyết điểm của minh, để cô sửa chữa khuyết điểm, hoàn thiện mình hơn.
5. Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án tổi ưu:
Khi nhận được đơn thư phản ánh do Phòng GD&ĐT huyện chuyển
xuống và nhiệm vụ phòng giao là xác minh làm rõ nội dung đơn nêu, có biện
pháp xử lý theo quy định. Với nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học là
“quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh” ; nhiệm vụ và quyền hạn
của hiệu trưởng tiểu học là “phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia
quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển, khen thưởng, thi hành kỷ luật đổi với
giáo viên, nhân viên theo quy định”. Hiệu trưởng nhà trưởng phải lên cùng
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

17

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

BGH, kết hợp với BCH công đoàn lên kế hoạch giải quyết vụ việc theo các
bước sau:
Bước 1: Báo cáo Đảng ủy, UBND xã về việc nhà trường có đơn nặc
danh phản ảnh việc dạy thêm trái quy định của cô V do Phòng GD&ĐT
chuyển về và chỉ đạo của phòng là nhà trường phải xác minh, xử lý theo quy
định. Đồng thời họp BGH, BCH công đoàn, Ban thanh tra nhân đân. Hiệu
trưởng bàn bạc với hội nghị và quyết định thành lập tổ xác minh đơn thư bao
gồm các thành phẩn: Đại diện ban giám hiệu, ban chấp hành công đoàn, Ban
thanh tra nhân dân, mời một thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh tham

gia. Tổ xác minh có nhiệm vụ xác minh trong học sinh, phụ huynh học sinh
và nơi cư trú của cô V về việc cô V tổ chức dạy thêm không đúng quy định.
Bước 2: Tổ xác minh tiến hành xác minh qua các kênh thông tin và làm
việc với cô V nghe nội dung phản ánh. Yêu cầu cô V tường trình sự việc một
cách trung thực và hẹn ngày nộp bản tường trình.
Sau khi xác minh xong và nhận bản tường trình của cô V, tiến hành
tổng hợp kết quả xác minh và tường trình, họp và đưa ra kết luận.
Kết quả xác minh cho thấy cô V hàng năm có tổ chức dạy trước cho trẻ
sắp vào lớp 1, khoảng 4 tháng trước khi khai giảng năm học mới( khoảng từ
T5 tới T8) phần lớn số trẻ này sau đó vào chính lớp cô chủ nhiệm. Sau khi
khai giảng năm học mới cô V lại tổ chức dạy thêm cho học sinh lớp mình vào
buổi chiều tối mỗi tuần 2 buổi gây căng thẳng, mệt mỏi cho học sinh, bất bình
cho phụ huynh học sinh.
Còn bản tường trình, cô V không thừa nhận mình tổ chức dạy ở nhà,
việc dạy là do mẹ tổ chức, cô có hỗ trợ một số buổi khi mẹ cô mệt vì vậy phụ
huynh hiểu lầm là do cô Vổ chức và cô có ý kiến mình bị oan.
Từ kết quả xác minh và nội dung bản tường trình trái ngược nhau như
vậy, trên cơ sở phản ánh là đơn nặc danh. Tổ xác minh báo cáo kết quả và
tham mưu tư vấn cho Hiệu trưởng : không xem xét kỷ luật cô V; nhắc nhở cô
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

18

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

V là giáo viên song không nắn chắc Luật giáo dục và các quy định của
nghành, cấp học về dạy thêm, không khuyên ngăn, vận động người thân thực
hiện các quy định của nghành, thậm chí còn đồng tình với mẹ, dạy hộ khi mẹ
bị mệt; điều chuyển cô V sang dạy khối lớp khác không phân công khối lớp 1.

Bước 3: Hiệu trưởng xác định nội dung kết luận, tư vấn Chi bộ, Ban
giám hiệu, Ban chấp hành công Đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Ban đại diện
CMHS về phương án xử lý. Họp Hội đòng sư phạm thông báo kết luận và
phương án giải quyết.
Bước 4: Hoàn thành giải quết sự việc: Thực hiện điều chuyển công tác
giảng dạy và chủ nhiệm của cô V với một đồng chí ở khối lớp khác. Tuy
nhiên cũng cần lựa chọn thay thế cô V bằng một giáo viên có chuyên môn tốt
để ổn định tư tưởng phụ huynh học sinh.
Sau khi điều chuyển xong lập báo cáo, báo cáo Phòng GD&ĐT, báo
cáo Đảng ủy, UBND xã.

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

19

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

C. KIẾN NGHỊ – KẾT LUẬN
1. Kiến nghị:
Giải pháp đề ra cho dù có hiệu quả thì cũng là tình thế bắt buộc phải
làm, đó là chúng ta đang phải” chữa bệnh”. “ Phòng bệnh” mới là giả pháp tốt
nhất, là giải pháp cơ bản và bền vững nhất. Xây dựng một môi trường giáo
dục lành mạnh, ngăn chặn những hiện tượng phi giáo dục nghĩa là chúng ta
đang “ phòng bệnh”.
Qua sự việc trên, tôi xin có một số kiến nghị sau:
– Cần tăng cường đầu tư cho giáo dục, thực sự coi giáo dục là quốc
sách hàng đầu, quan tâm tới đời sống người giáo viên giúp họ sống được bằng
chính nghề của mình.
– Bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo đúng Thông tư

35/2006/TTLT-BGDDT- BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của liên Bộ
GD&ĐT và Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức các cơ sở giáo
dục phổ thông công lập.
– Tăng cường công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên
đặc bệt là tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, làm cho mọi người luôn có ý
thức thượng tôn pháp lật.
– Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là thanh tra liên nghành, trong
đó chính quyền địa phương làm thành phần nhằm quản lý chặt chẽ địa bàn
không để phát sinh những lớp học trái quy điịnh.
2. Kết luận:
Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, mặt trái của cuộc sống tác động từ
mọi phía, tác động mọi lúc, mọi nơi. Toàn xã hội nói chung, nghành GD&ĐT
nói riêng, phải đương đầu với nhiều khó khăn, phức tạp. Việc bồi dưỡng, xây
dựng và quản lý đội ngũ cán bộ giáo viên để đội ngũ này luôn luôn vững vàng
trước mọi tình huống của cuộc sống là một yêu cầu cấp thiết. Trong bất cứ xã
hội nào thì hình ảnh người thầy vẫn được đề cao và tôn trọng, nghề dạy học
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

20

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

vẫn là nghề cao quý trong các nghề cao quý. Người cán bộ quản lý Nhà nước
phải biết tổ chức, điều hành bằng quyền lực Nhà nước nhằm duy trì ổn định
trật tự xã hội, điều chỉnh các hành vi cá nhân và để xã hội phát triển theo mục
tiêu tiến bộ. Dạy thêm học thêm tràn lan, trái quy định, dạy cả trẻ trước tuổi đi
học có nguồn gốc xuất phát từ lợi ích kinh tế , hành vi đó phải được ngăn
chặn để làm lành mạnh hóa môi trường giáo dục.
Nhận thức được ý nghĩa của công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực

giáo dục mà cụ thể là xử lý hiện tượng dạy thêm học thêm tràn lan, gây bức
xúc trong xã hội mà lâu nay báo chí đã phản ánh, tôi đã chọn tình huống này
để phân tích cũng như đề ra phương án xử lý góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước.
Trong quá trình nghiên cứu thực hiện làm đề tài: Với sự hiểu biết còn
hạn chế, thời gian đầu tư cho nghiên cứu có hạn. Tôi mạnh dạn nêu lên những
suy nghĩ, quan điểm của mình về xử lý tình huống “ Xử lý tinh huống
trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở Trường tiểu
học B-Huyện C-Thành phố Hà Nội”. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song
không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong nhận được những
ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo để những nội dung trình bày trên
được hoàn thiện hơn, có thể vận dụng vào thực tiễn quản lý một cách thiết
thực hơn
Xin trân trọng cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo Trường Đào tạo cán bộ
Lê Hồng Phong – Hà Nội đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn em hoàn thành
tiểu luận này.
Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Bùi Thị Thanh Hải
Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

21

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng CSVN.
2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng CSVN.
3. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng CSVN.

4. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng CSVN.
5. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng CSVN.
6. Luật số 38/2005/ QH11 ngày 14 tháng 7 năm 2007 – Luật Giáo dục
7. Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ về xử
lý kỷ luật cán bộ công chức
8. Thông tư 17/2012/TT-BGD ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm
9.Thông tư 41/2010/TT-BGD ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học
10. Công văn số 5379/BGDDT-GDTH, ngày 20 tháng 8 năm 2014 của
Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối
với giáo dục tiểu học.
11. Công văn số 8355/SGD&ĐT-TH, ngày 28 tháng 8 năm 2014 của
Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 20122013 cấp tiểu học.
12. Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND, ngày 08thangs 4 năm 2011 của
UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học
thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

22

Xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường Tiểu học

Bùi Thị Thanh Hải – Lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên K6A – 2015

23

Tài liệu liên quan

**

Thuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạo. 4 2 69

**

Thuật ứng xử tình huống trong quản lý giáo dục và đào tạo pptx 8 1 10

**

Tiểu luận tình huống – Giải quyết tình huống trong quản lý nhà nước về công tác giải phóng mặt bằng tại quận cầu giấy 26 8 67

**

Những biện pháp quản lý giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho người hưởng lợi trong dự án phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp của dự án tại Tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh Thừa Thiên Huế tt.PDF 5 497 1

**

Những biện pháp quản lý giáo dục nhằm nâng cao trình độ học vấn cho người hưởng lợi trong dự án phát triển cộng đồng (Nghiên cứu trường hợp của dự án tại Tỉnh Quảng Ninh và Tỉnh Thừa Thiên Huế.PDF 114 653 1

**

luận văn đại học sư phạm hà nội Xử lý tình huống trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm tràn lan ở trường Tiểu học B -huyện Thạch Thất – TP Hà Nội 24 1 3

**

TÌNH HUỐNG và CÁCH ỨNG xử TÌNH HUỐNG TRONG QUẢN lý GIÁO dục 22 705 0

**

Biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường nhìn từ góc độ kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động giao tiếp 6 542 7

**

Tiểu luận xử lí tình huống vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm 19 2 14

**

Tiểu luận xử lý tình huống trong công tác thẩm định đấu thầu công trình sửa chữa, cải tạo trường mầm non xã tri trung 21 2 46

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xem thêm: Biểu Mẫu Ngân Hàng Agribank, Biểu Mẫu Bảng Chuyển Khoản Agribank

(359.37 KB – 24 trang) – Tiểu luận xử lý tình huồng trong quản lý giáo dục về vấn đề dạy thêm, học thêm ở trường tiểu học

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button