Uncategorized

quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập – 1,S d ng quy lu t mâu thuâẫn đ ch g t rằằng – StuDocu

1,S

d

ng quy lu

t mâu thuâẫ

n đ

ch

g t

r

ằằng s

p

hát

tri

n c

a s

v

t,hi

n t

ng k ph

i là đ

ng th

ng.

ượ

ườ

2,Hã

y ch

ng t

r

ằằ

ng quy lu

t mâu thuâẫn l

à h

t nhân

c

a phép bi

n ch

ng duy v

t.

3,Hã

y ch

ng t

r

ằằ

ng s

chuy

n hoá sang m

t đốối l

p là

b

c nh

y v

ềằ châốt .

ướ

Bài l

àm:

A. Quy lu

t thốống nhấốt v

à đấốu tr

anh gi

a các m

t đốối l

p (quy

lu

t mấu thuấẫn) (

T

b

sung ho

c s

a theo lý thuyếết h

c

trến l

p)

Quy luật thống nhất và

đấu tranh của các mặ

t đối

lập hay còn gọi là quy luật mâu th

uẫn là một tr

ong ba

quy luật cơ bản củ

a phép biện chứng duy vật

và là quy

luật quan trọng nhất

của

phép biện chứng duy

vật tr

ong triết học Mác – L

ên

in

, là hạt nhân của

phép

biện chứng. Quy luật nà

y vạch ra nguồn gốc, động l

ực

cơ bản phổ biến của mọi quá trình vận động, phát

triển tr

ong tự nhiên, xã

hội và tư duy

.

1. Khái niệm

– Mâu thuẫn là một khá

i niệm dùng để chỉ mối

liên hệ

thống nhất đấu tranh c

huyển hóa giữa các mặt

đối lập

của sự vật hoặc g

iữa các sự vật hiện tượng

với nhau.

– Mặt đối lập là

khái niệm dùng để chỉ những

mặt,

những thuộc tính những khuyn

h hướng vận động t

rái

ngược nhau đồng thơì

là tiền đề, điều kiệ

n tồn tại của

nhau.

Mỗi mâu thuẫn được coi l

à một chỉnh thể có 2

mặt

đối lập vừa thống n

hất vừa đấu tranh với

nhau.

Thống nhất thể hiện sự l

iên hệ ràng buộc k

o tách rời

nhau, quy định lẫn nhau

, mặt này lấy mặt k

ia làm tiền

đề, điều kiện tồn tạ

i của mình.

-Đấu tranh chỉ khuynh

hướng tác động qua lạ

i bài trừ

phủ định lẫn nhau. T

r

ong một mâu

thuẫn thì sự thống

nhất k

o thể tách rời với sự đấu tr

anh của các mặt đối

lập, sự đấu tranh dẫn

đến chuyển hóa lẫn nhau

tạo

động lực cho sự phát t

riển. Thống nhất chỉ là tương

đối

còn đấu tranh là tu

yệt đối.

2. ND:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button