Uncategorized

Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn anh,chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên mới nhất

Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn anh,chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên mới nhất

Nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn anh,chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên

Tải xuống

Nếu đứng vào hàng ngũ của đoàn
anh chị sẽ làm gì để xứng đáng là người Đoàn viên?

Để xứng đáng anh (chị) là một trong những tấm gương tiêu biểu nhất của Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nếu đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những anh (chị) cần phải nắm rõ những vấn đề cơ bản về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh như truyền thống về Đoàn, ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn, mục đích của Đoàn, tính chất của Đoàn, chức năng của Đoàn, đặc trưng của Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, vị trí vai trò của Đoàn, nguyên tắc tổ chức của Đoàn và quyền hạn và nhiệm vụ của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

1) Truyền thống về Đoàn?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 26/03/1931 (đây là ngày cuối cùng họp hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 2 bàn về công tác vận động thanh niên, được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 quyết định lấy là ngày thành lập Đoàn). Đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên ViệtNamdo Đảng Cộng sản ViệtNamvà Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện. Các thế hệ thanh niên Việt Nam cần kế tiếp nhau chiến đấu giữa lá cờ của Đảng, lập nên bao chiến công hiến hách trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng CNXH, đã xây dựng nên những truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn. Đó là:

– Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp của Đảng, gắn bó sống còn với lợi ích dân tộc, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

– Truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, không ngại hi sinh gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao cho.

– Truyền thống đoàn kết tinh thần tương thân tương ái và nhân đạo cao cả.

– Truyền thống hiếu học ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, cần cù, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, có hoài bão lớn.

2) Ý nghĩa của Huy hiệu Đoàn?

Huy hiệu Đoàn biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên ViệtNam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3) Mục đích của Đoàn:

Phấn đấu thực hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

4) Tính chất của Đoàn:

Thể hiện trên 2 mặt là tính tiên tiến và tính quần chúng

5) Chức năng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: gồm 4 chức năng:

– Đoàn TNCS HCM là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản ViệtNam, là đội quân xung kích cách mạng.

– Đoàn là trường học XHCN của thanh niên. Đoàn tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động, giúp đỡ họ, rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực của người lao động mới phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện nay.

– Đoàn là người đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tuổi tuổi trẻ.

– Đoàn là người phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

6) Đặc trưng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

Là một người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 4 đặc trưng:

– Là thanh niên tiên tiến gương mẫu.

– Luôn luôn gương mẫu.

– Luôn luôn gắn bó mật thiết với thanh niên.

– Luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

7) Nhiệm vụ của Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

– Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của XHCN, tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các phong trào, chương trình hoạt động của xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn.

– Liên hệ mật thiết với thanh niên. Tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

8) Vị trí vai trò của Đoàn:

– Đoàn là thành viên của hệ thống chính trị, hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa ViệtNam.

– Đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn giữ vai trò là người phụ trách trực tiếp và có trách nhiệm xây dựng tổ chức đội, giúp đỡ vật chất tài chính và lựa chọn các bộ làm công tác thiếu niên nhi đồng.

– Đối với phong trào thanh niên và các tổ chức xã hội của Thanh niên ( gồm: Hội Liên hiệp Thanh niên ViệtNam, Hội Sinh viên ViệtNam, …), Đoàn là hạt nhân chính trị đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào và các tổ chức thanh niên. Đoàn ủng hộ giúp đỡ các hội thanh niên thực hiện mục đích, tôn chỉ theo điều lệ của các hội.

9) Nguyên tắc tổ chức của Đoàn: được thể hiện trên các mặt sau:

– Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn đều ở bầu cử lập ra và thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc là đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành (BCH) do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp BCH, cơ quan lãnh đạo là Ban thường vụ do BCH cùng cấp bầu ra.

– BCH Đoàn các cấp có trách nhiệm bào cáo về hoạt động của mình với đại hội hoặc hội nghị đại cùng cấp, với BCH Đoàn cấp trên, với cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo BCH Đoàn cấp dưới.

– Nghị quyết của Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.

10) Quyền hạn của Đoàn viên:

– Được yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trở thành.

– Được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

– Được thông tin, thảo luận chất vấn, phê bình, biểu quyết đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về các công việc của Đoàn.

Tuy vậy, chính tự bản thân con người chúng ta, là một Đoàn viên tốt, anh (chị) cần phải chọn cho mình một hướng đi học tập đúng đắn và tốt nhất cho mình, cần phải biết suy nghĩ kĩ, biết thay đổi đạo đức tốt, phẩm chất tốt, tinh thần hăng say lao động và rèn luyện sức khỏe bằng cách luyện tập và thực hành những bộ môn giáo dục công dân, giáo dục quốc phòng – an ninh ở lớp học, ở trường học, ở nhà, và ở những nơi công cộng thường ngày ở xung quanh môi trường trái đất của chúng ta. Bản thân anh (chị) mặc dù tuy chưa phải kết nạp Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhưng bản thân anh (chị) cần phải rèn luyện kĩ năng sống, đạo đức tốt cho bản thân mình. Khi đó anh (chị) mới xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là một người Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chính thức ưu tú và xứng đáng nhất.

11) ĐIỀU XIN HỨA CỦA ĐOÀN VIÊN ĐOÀN TNCS HCM

→ 1. Suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh, theo lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại.

→ 2. Nghiêm chỉnh thực hiện yêu cầu, điều lệ của Đoàn viên, luôn rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Đoàn viên thanh niên cộng sản hồ Chí Minh.

→ 3. Giúp đỡ mọi người, luôn luôn xứng đáng là người bạn tin cậy của Thanh niên Việt Nam.

Tải xuống

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button