Uncategorized

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở mới nhất

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được hiểu cơ bản chính là mẫu bản báo cáo được các chủ thể lập ra để nhằm mục đích đưa ra các báo cáo về thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Về bản chất, mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được sử dụng nhằm mục đích để làm cơ sở đề nghị cấp trên xem xét về việc khen thưởng phong tặng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được sử dụng khá phổ biến và có những ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn.

2. Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở để làm gì?

Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là một căn cứ quan trọng để các chủ thể được xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cần nêu rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đơn vị công tác, chức vụ và chuyên môn được đào tạo của chiến sĩ; Thành tích trong năm qua đã đạt được; Ghi rõ ngày tháng năm viết báo cáo,… Sau khi đã hoàn thành mẫu biên bản người báo cáo cần ký và ghi rõ họ và tên của mình cũng như cần có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi thực hiện xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

3. Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:

3.1. Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở thứ nhất:

TRƯỜNG……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
năm học ………

I. Sơ yếu lý lịch

– Họ và tên:……

– Ngày tháng năm sinh: ……..

– Đơn vị công tác: Trường………

– Chức vụ, chuyên môn được đào tạo: hiện đang là giáo viên trường …

II. Các thành tích đã đạt được

1. Thành tích của bộ môn/phòng ban

– Thành tích trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị (giảng dạy, phục vụ giảng dạy): Hoàn thành công tác vượt mức chỉ tiêu mà nhà trường đã đề ra, cùng với trách nhiệm là giáo viên trực tiếp giảng dạy truyền lại kiến thức cho các em học sinh.

Thực hiện tốt về quy chế chuyên môn theo quy định và nội quy nhà trường đề ra, tham gia tích cực trong phong trào dạy tốt học tốt, tham gia các buổi dự giờ để học tập thêm kinh nghiệm phục vụ cho việc giảng dạy.

Ngoài ra, về kết quả chất lượng lớp như sau:

+ Xếp loại khá, giỏi là: …/… học sinh, chiếm tỷ lệ … tổng số học sinh của lớp

+ Xếp loại Đạt yêu cầu là: …/…. học sinh, chiếm tỷ lệ là … tổng số học sinh của lớp

– Nghiên cứu khoa học:

– Hoạt động phong trào: Tích cực tham gia các hoạt động vừa học vừa chơi để đổi mới phương pháp dạy học, giúp học sinh tiếp thức một cách hứng thú, chủ động trong học tập.

– Các thành tích khác: Luôn dẫn dắt lớp đi đầu trong phong trào văn nghệ của trường, đạt được các giải văn nghệ trong những ngày lễ 20/11, 8/3, 6/1,….

2. Thành tích của cá nhân

– Nhiệm vụ được giao: Thực hiện tốt các phong trào hoạt động ngoại khóa, xây dựng trang trí lớp học, tạo ra môi trường tích cực để giúp học sinh có hứng thú trong học tập

– Các thành tích khác: giáo án hồ sơ đầy đủ, sạch đẹp,…

3. Khen thưởng của cá nhân

– Khen thưởng của bộ môn:

– Khen thưởng của cá nhân:

Năm học … đến …: …

Năm học … đến …: …

Với những thành tích đã đạt được mà tôi đã nêu trên trong năm học………., kính đề nghị Hội đồng Thi đua – khen thưởng nhà trường xét duyệt tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

….., ngày…..tháng ….năm ….

Xác nhận của ban giám hiệu nhà trường

Người báo cáo

3.2. Mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cấp cơ sở số 2:

SỞ GD&ĐT…………….

TRƯỜNG…………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………..,ngày…tháng…năm 20….

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG DANH HIỆU
“CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ” NĂM 20………

Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị

(ghi rõ đầy đủ không viết tắt)

1. Sơ yếu lý lịch:

– Sinh ngày, tháng, năm:

– Quê quán: Xã (phường, thị trấn); huyện (thị xã, thành phố), tỉnh.

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

II. Thành tích đạt được năm 20.. :

Báo cáo thành tích trong năm đề nghị khen và bám sát theo tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định số … của Chính phủ. Cụ thể:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Sơ lược thành tích của đơn vị:

Đối với cá nhân là thủ trưởng đơn vị:

– Nêu tóm tắt những thành tích tiêu biểu của đơn vị đã được ghi nhận trong năm đề nghị khen;

– Thủ trưởng đơn vị kinh doanh thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động; có xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, bảo hiểm xã hội, vấn đề môi trường trong năm đề nghị khen.

+ Đối với trường học: lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, thị xã, thành phố, cấp tỉnh, cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu, số chiến sỹ thi đua các cấp, …

+ Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (có giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).

+ Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

+ Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành địa phương…

3. Thành tích đạt được của cá nhân:

3.1. Thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao: về chất lượng, hiệu quả công tác (ghi số liệu cụ thể).

– Với thủ trưởng đơn vị sản xuất kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân.

3.2. Các biện pháp đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn.

3.3. Các công tác khác:

– Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của bản thân và gia đình.

– Rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

– Tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể; tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoạt động xã hội, từ thiện … do đơn vị, địa phương tổ chức.

Nếu là thủ trưởng đơn vị, bí thư chi bộ, đứng đầu các tổ chức đoàn thể phải nêu rõ vai trò của cá nhân, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên.

III. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:

(Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định)

Các hình thức khen thưởng trong năm về các mặt công tác; kết quả bình xét trong các đợt thi đua do đơn vị tổ chức trong năm.

Thủ trưởng đơn vị

xác nhận, đề nghị

(ký, đóng dấu)

Người báo cáo thành tích

(ký, ghi rõ họ và tên)

Xác nhận của cấp trình khen

(ký, đóng dấu)

Ghi chú: Các đơn vị thuộc ngành GD&ĐT thành tích trong toàn bộ báo cáo ghi theo năm học.

4. Hướng dẫn soạn thảo báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở:

Trong mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở sẽ cần đảm bảo có đầy đủ các nội dung sau đây:

– Tên tiêu đề cụ thể là báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh sách chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm

– Sơ yếu lý lịch của chiến sĩ bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi đơn vị công tác, chức vụ và chuyên môn được đào tạo cụ thể.

– Trong mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở sẽ cần ghi rõ thành tích trong năm qua đã đạt được. Cụ thể:

+ Thành tích đạt được trong bộ môn: Chức năng và nhiệm vụ của đơn vị cụ thể trong giảng dạy và phục vụ giảng dạy; Nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào, thành tích khác

+ Thành tích của cá nhân: Nhiệm vụ được giao, các thành tích khác,…

+ Khen thưởng trong năm của cá nhân đã đạt được: Khen thưởng của bộ môn, khen thưởng đối với cá nhân,… như huân chương, bằng khen, giấy khen, …

– Trong mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở cần phải đưa ra lời đề nghị: Với những thành tích đã đạt được nêu trên, kính đề nghị với Hội đồng thi đua có thể xem xét về việc xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở của năm 20…

– Trong mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở cần phải ghi rõ ngày tháng năm viết báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở.

– Trong mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở cần phải ký và ghi rõ họ và tên của người viết báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở.

– Trong mẫu báo cáo thành tích chiến sĩ thi đua cơ sở cần có xác nhận của đơn vị lãnh đạo, ký và ghi rõ họ và tên, đóng dấu phía lãnh đạo tại đơn vị.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button