Uncategorized

H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Hno3, Naoh,

Cho Các Chất Sau: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu, Chất Nào Sau Đây Là Chất Điện Li Yếu Tại firmitebg.com

Bạn đang xem:Tại

Bài $1:$ Cho các chất sau : HNO3, NaOH, $H3PO4$ $k2CO3$ $H2^{S}$ $3aleft(OH1ight)2$ HCIO, CH4, HCIO4, $1A0ight)2$ C2HSOH, HI, NaCl, $Culeft(OHight)2$ HF, $NH4H2^{PO4}$ $1$ $Alleft(OHight)3$ $C12H22O11$ $C12$ $aBr2$ $l2SO4$ $Sleft(ight)2$ $Na1^{PO4}$ CH3COONA, Ca(HSO3)2, CH3COOH, NazHPO4, $NH4ight)2s04$ CUSO4.5H2O, $4.5H2O,$ $k2sO4.Al2left(sO4ight)3.24H20$ (NO3)2.Bạn đang xem: H3po4 là chất điện li mạnh hay yếu

al Hãy cho biết chất nào là chất điện li mạnh ? Viết PTĐL ? b/ Chất nào là chất điện li yếu ? Viết PTĐL ? CỦA CÁ G JON T RONG DUNG DICH

al Hãy cho biết chất nào là chất điện li mạnh ? Viết PTĐL ? b/ Chất nào là chất điện li yếu ? Viết PTĐL ? CỦA CÁ G JON T RONG DUNG DICH

Đang xem: H3po4 là chất điện li mạnh hay yếu

Bạn đang xem:

*
*
*
*
Fes $+$ HCI. D. HCl $4$ NaOH. Câu 17. Đề kết tủa hết ion $SO_{4}2-$ trong 200 ml dung dịch Al2(SO4); 0,1M cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch BaCl, 0,05M? A. 1200 ml. B. 400 ml. C6. 00 ml. D. 1600 ml. Câu 18. Chất nào là chất điện li mạnh nhất trong số các chất sau? A. H2SO4. B. H2CO3. C. H2O. D. H3PO4. Câu 19. Có mấy chất điện li mạnh trong số các chất sau đây $i$ NAOH, HCIO, Na;PO4, CaCO3, Zn(OH)2, H2SO4, MGSO4. A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 20. Dung dịch Al2(SO4); có 0,6 mol $902_{4}-$ số mol $A13+ba$ bằng. A. 0,6 mol. B. 0,4 mol. C. 0,2 mol. D. 0,9 mol. Câu 21. Thành phần chính của thủy tinh là A.SIO2 B.NazSiO3. THPTKhoa họcREAD: Phản Ứng Trung Hòa Là Gì? Xem Lại Khái Niệm Hóa Học Của Bạn Hiệu Ứng Nhiệt Của Phản Ứng Trung Hòa

Bạn đang xem: H3po4 là chất điện li mạnh hay yếu Fes $+$ HCI. D. HCl $4$ NaOH. Câu 17. Đề kết tủa hết ion $SO_{4}2-$ trong 200 ml dung dịch Al2(SO4); 0,1M cần ít nhất bao nhiêu ml dung dịch BaCl, 0,05M? A. 1200 ml. B. 400 ml. C6. 00 ml. D. 1600 ml. Câu 18. Chất nào là chất điện li mạnh nhất trong số các chất sau? A. H2SO4. B. H2CO3. C. H2O. D. H3PO4. Câu 19. Có mấy chất điện li mạnh trong số các chất sau đây $i$ NAOH, HCIO, Na;PO4, CaCO3, Zn(OH)2, H2SO4, MGSO4. A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 20. Dung dịch Al2(SO4); có 0,6 mol $902_{4}-$ số mol $A13+ba$ bằng. A. 0,6 mol. B. 0,4 mol. C. 0,2 mol. D. 0,9 mol. Câu 21. Thành phần chính của thủy tinh là A.SIO2 B.NazSiO3. THPTKhoa họcREAD: Phản Ứng Trung Hòa Là Gì? Xem Lại Khái Niệm Hóa Học Của Bạn Hiệu Ứng Nhiệt Của Phản Ứng Trung Hòa

Xem lời giải

Xem thêm:

*

Xem thêm: Nêu Nguyên Nhân Bùng Nổ Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2, Nguyên Nhân Bùng Nổ Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai

Ôn tập: Sự điện $li-axi$ $-bazo-pH$ Bài 1. Cho các chất sau: H;O, SO: , Br., $H2^{CO1},$ C:He, $Caleft(HCo1ight)2$ $HC01ight)2$ $Baleft(OHight)2$ NaCIO, $Mgleft(OAight)2$ C.Hs, $C2^{Hs^{oH}}$ CH;COOH, $Cc^{1112OoCaO}$ Những chất nào là chất điện li. Bài 2. Cho các chất : HCI, NaOH, $11cl04$ HNO, $Baleft(o11ight)2$ $1l2^{sO4}$ HI, $112CO_{3}$ H,S, CH;COOH, HCIO, HF, $1ll2^{s0}3,$ $HNO_{2}$ $HsPO4.$ KOH, $Caleft(on1ight)2$ NaHCO, HgCl, $Mgleft(OHight)2$ a) Chất nào là chất điện li mạnh? Viết phương trình điện li. b) Chất nào là chất điện li yếu? Viết phương trình điện li. THPTKhoa họcXem lời giải

Chương 1: Sự điện li Môn: Hóa học lớp 11 Bài 1: Cho các chất sau: $CH3^{CoOH}$ NaOH, $1:$ $left(o^{dfrac {HC1} {Hight)2}}$ $dfrac {H_{2}sO} {Mgleft(o}^{4,HN}$ $Hight)2$ $HNO_{3}$ $H3^{PO}4$ $A1left(oHight)3$ , NHẠNO3, $NaHC03$ H2S, $HC10$ $Znleft(OHight)2,$ NaCl, $Na2^{sO}4$ KNO3, $CH3^{coONa}$ $left(NH_{4}ight)2^{sO4}$ $anco1$ etylic $cC_{2}HsOH$ $glixcro$ $C_{3}Hsleft(OHight)3$ $saccaro7.0$ $C ,_{12}H_{22} O_{11}$ a) Trong các chất trên, chất nào là chất điện li? chất không điện li? chất điện li mạnh? chất điện li yếu? b) Theo thuyết A-rê-ni-ut, trong các chất trên, chất nào là: axit? axit nhiều nấc? bazo? hidroxit lưỡng tính? muối trung hòa? muối axit? c) Viết phương trình điện li của các chất điện li trên. Bài ?:

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button