Uncategorized

H3PO4 la chất điện li mạnh hay yếu

Bài tập $ 1: $ Cho các chất sau: HNO3, NaOH, $ H3PO4 $ $ k2CO3 $ $ H2 ^ {S} $ $ 3aleft (OH1vol) 2 đô la HCIO, CH4, HCIO4, 1A0 đô lađúng) 2 $ C2HSOH, HI, NaCl, $ Culeft (OH.)đúng) 2 $ HF, $ NH4H2 ^ {PO4} $ $ 1 $ $ Alleft (OHight) $ 3 C12H22O11 $ $ C12 $ $ aBr2 $ $ l2SO4 $ $ Sleft (ight) 2 $ $ Na1 ^ {PO4} $ CH3COONA, Ca (HSO3) 2, CH3COOH, NazHPO4, $ NH4có thể) 2s04 $ CUSO4.5H2O, $ 4,5H2O, $ $ k2sO4.Al2left (sO4

chuyến bay) $ 3,24H20 (NO3) 2. al Chất nào là chất điện li mạnh? Viết ĐL? b) Chất nào là chất điện li yếu? Viết ĐL? JON T’S FISH CHỈ TRONG DRIVE

Xem: H3po4 là chất điện ly mạnh hay yếu

H3PO4 la chất điện li mạnh hay yếuH3PO4 la chất điện li mạnh hay yếuH3PO4 la chất điện li mạnh hay yếuH3PO4 la chất điện li mạnh hay yếu

Câu 11. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất điện li mạnh? A. NaCl, AgCl, HNO3, Ba (OH) 2, CH; COOH. B. BaSO4, H2O, NaOH, HCl, CUSO4. $ C.NaC1O, A | 2left (SO_ {4}được) 3 đô la KNO3, KOH, HF. D. H, SO4, Ba (OH) 2, HNO3, CH; COONa. Câu 12. Chất nào sau đây là chất điện li $ h: NaC1 $ CH; OH, HF, Ca (OH) 2, CH12O6, CH3COOH, HCIO, CH3COONa. A. NaCl, HF, Ca (OH) 2, CH; COOH, HCIO, CH; COON .. B. NaCl, HF, Ca (OH) 2, HCIO, CH; OH. C. NaCl, Ca (OH) 2, CH; COONA, C, H12O6. D. C, H, OH, C & H1206, CH3COOH, CH; COONa. Câu 13. Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hoá học? A. HCl $ 4 $ $ – NaOH $. B. Zn (OH) 2 $ + HCl $ C. Al (OH); $ + $ NaOH. $ D.CO2 + HC1 $ Câu 14. Dung dịch K2SO 0,05M có nồng độ mol các ion K bằng A. 0,05M. B. 0,1MC 0,025MD IM. Câu 15. Một dung dịch chứa 0,4 mol Nat, x mol Ca ^ {2 +} $ và 0,6 mol Cl, nếu cô cạn dung dịch trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng A. 34,5 gam. B. 45,6 gam. C. 38,5 gam. D. 43,5 gam. Câu 16. Cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau tạo thành elip? A. $ CACO3 + $ HNO3 B. AgNO; $ + $ HBr. C. Fes $ + $ HCI. D. HCl $ 4 $ NaOH. Câu 17. Kết tủa hết ion $ SO_ {4} 2- $ trong 200 ml dung dịch Al2 (SO4); Cần tối thiểu bao nhiêu ml dung dịch BaCl 0,05M 0,1M? A. 1200 ml. B. 400 ml. C 6. 00 ml. D. 1600 ml. Câu 18. Chất nào là chất điện li mạnh nhất trong các chất sau? A. H2SO4. B. H2CO3. C. H2O. D. H3PO4. Câu 19. Có bao nhiêu chất điện li mạnh trong số các chất sau $ i $ NAOH, HCIO, Na, PO4, CaCO3, Zn (OH) 2, H2SO4, MGSO4. A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 20. Dung dịch A12 (SO4); có 0,6 mol $ 902_ {4} – $ tương đương với số mol $ A13 + ba $. A. 0,6 mol. B. 0,4 mol. C. 0,2 mol. D. 0,9 mol. Câu 21. Thành phần chính của thủy tinh là A.SIO2 B.NazSiO3. Trung học phổ thông

Khoa học

Xem thêm: Tiêu chuẩn phân tích Ethylbenzene, Ethylbenzene

Xem giải pháp

H3PO4 la chất điện li mạnh hay yếu

Ôn tập: Điện hoá $ li-axi $ $ -bazo-pH $ Bài 1. Cho các chất sau: H; O, SO :, Br., $ H2 ^ {CO1}, $ C: He, $ Caleft (HCo1chuyến bay) $ 2 $ HC01ight) $ 2 $ Baleft (OH.)ight) $ 2 NaCIO, $ Mgleft (OA.)ight) 2 $ C.Hs, $ C2 ^ {Hs ^ {oH}} $ CH; COOH, $ Cc ^ {1112OoCaO} $ Những chất nào là chất điện li. Bài tập 2. Cho các chất: HCl, NaOH, $ 11cl04 $ HNO, $ Baleft (o11)ight) 2 $ $ 1l2 ^ {sO4} $ HI, $ 112CO_ {3} $ H, S, CH; COOH, HCIO, HF, $ 1ll2 ^ {s0} 3, $ $ HNO_ {2} $ $ HsPO4. $ KOH, $ Caleft (on1ight) $ 2 NaHCO, HgCl, $ Mgleft (OHight) $ 2 a) Chất nào là chất điện li mạnh? Viết phương trình điện li. b) Chất nào là chất điện li yếu? Viết phương trình điện li. Trung học phổ thôngKhoa học

Xem giải pháp

Xem thêm: Kelompok Senyawa Dibawah Ini Yang Seluruhnya Berikatan Ion Adalah

Chương 1: Sự điện li Chuyên đề: Hóa học lớp 11 Bài 1: Cho các chất sau: $ CH3 ^ {CoOH} $ NaOH, $ 1: $ $ còn lại (o ^ {dfrac {HC1} {Hight) 2}} $ $ dfrac {H_ {2} sO} {Mgleft (o} ^ {4, HN} $ $ Hđược) 2 $ $ HNO_ {3} $ $ H3 ^ {PO} 4 $ $ A1left (oHight) $ 3, NHINO3, $ NaHC03 $ H2S, $ HC10 $ $ Znleft (OH)ight) 2, $ NaCl, $ Na2 ^ {sO} 4 $ KNO3, $ CH3 ^ {coONa} Còn lại $ $ (NH_ {4}ight) 2 ^ {sO4} $ $ anco1 $ ethyl $ cC_ {2} HsOH $ $ glixcro $ $ C_ {3} Hsleft (OH

ight) 3 $ $ saccar7,0 $ $ C, _ {12} H_ {22} O_ {11} $ a) Trong các chất trên, chất nào là chất điện li? không điện phân? chất điện li mạnh? chất điện li yếu? b) Theo thuyết Arenit, chất nào trên đây là: axit? axit nấc? dựa trên? hiđroxit lưỡng tính? muối trung tính? Muối axit? c) Viết các phương trình điện li của các chất điện li trên. Đăng ?:

Xem thêm các bài viết trong chuyên mục này: Hóa học

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Uncategorized

Chào cả nhà, mình là Duy, mình là một người sống tình cảm, yêu động vật và dành cực nhiều thời gian chăm sóc chó mèo. Hiện mình đồng thời là chủ của trang web duypets.com này. Với kinh nghiệm 25 năm yêu chó mèo và 3 năm chăm sóc các giống chó cảnh, mình tin những bài viết trên đây sẽ hữu ích cho các sen

Bạn đang xem: NEW Amoniac: Công Thức Hóa Học Của Amoniac, Tìm Hiểu Về Đặc Điểm Và Ứng Dụng Của Amoniac Lỏng Tại AZ …

Bạn đang xem: NEW Soạn Nước Đại Việt Ta, Ngữ Văn Lớp 8, Ngắn Gọn, Đủ Ý, Soạn Bài Nước Đại Việt Ta Tại AZ …

Bạn đang xem: NEW https://lize.vn/bai-12-trang-76-sgk-toan-9-tap-1-mon-toan/ Tại AZ Pethttps://lize.vn/bai-12-trang-76-sgk-toan-9-tap-1-mon-toan/ https://lize.vn/bai-12-trang-76-sgk-toan-9-tap-1-mon-toan/ Rate this post Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Uncategorized

Bạn đang xem: NEW Các Bài Tiểu Luận Tiếng Anh Theo Chủ Đề, Bài Viết Tiếng Anh Tại AZ PetCác Bài Tiểu Luận Tiếng …

Đua top nhận quà tháng 5/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

H3PO4 la chất điện li mạnh hay yếu

H3PO4 la chất điện li mạnh hay yếu

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 – TẠI ĐÂY

pokco nói sai rùi H2SO4, cũng phân li nhiều nất vậy

bạn nà H2PO4 là axit trung bình nó chỉ phân li đc 2 nấc thôi đáng lẽ là 3 nấc cơ nhưng có 1 H liên kết trực tiếp với P không thông qua câu O nên nó không pl nấc đó

cái bài này dùng pp loại trừ đi !

bạn nà
H2PO4 là axit trung bình nó chỉ phân li đc 2 nấc thôi đáng lẽ là 3 nấc cơ nhưng có 1 H liên kết trực tiếp với P không thông qua câu O nên nó không pl nấc đó

cái bài này dùng pp loại trừ đi !

nhầm lẫn gì ở đây phải hem??? [TEX]H_3PO_4[/TEX] cơ mà???? bạn nhầm rùi….trong [TEX]H_3PO_4[/TEX] ko có H nào liên kết trực tiếp với P đâu nha cái đấy phải là[TEX] H_3PO_3[/TEX] mới là axit 2 nấc vì có 1 H liên kết trực tiếp với P chứ ko phải là [TEX]H_3PO_4[/TEX] đâu nhá!!!!

[TEX]H_3PO_4[/TEX] là axit trung bình phân li theo 3 nấc nhưng ở mức thứ 3 phân li rất ít,ko đáng kể nên chỉ xét ở mức 1 và mức 2 thôi

axit H3PO4 là axit trung bình, không thể xem là chất điện li mạnh được đâu.
mình cũng đồng ý với bạn Pttd

axit H3PO4 là axit trung bình bạn ơi,nó phân li ra nhiều nấc nên phương trình có mũi tên 2 chiều. Mà phương trình có mũi tên hai chiều thì chất đó là chất điện li yếu.

nhờ giải :cho (m) hỗn hợp gồm Mg và Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp 2 axit HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được 5,32l H2 Y(coi thể tích không đổi ) dd Y có Ph=?

nhờ giải :cho (m) hỗn hợp gồm Mg và Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp 2 axit HCl 1M và H2SO4 0,5M, thu được 5,32l H2 Y(coi thể tích không đổi ) dd Y có Ph=?

Chào em! Dạng này em làm như sau: [TEX]HCl–> H^++Cl^-; H_2SO_4–> 2H^++SO_4^{2-}[/TEX] [TEX]2H^+–> H_2[/TEX] –0,5 mol——–0,2375

[TEX]=> H^+ du: 0,025mol\Rightarrow [H^+]=0,1\Rightarrow pH=1[/TEX]

H3PO4 Khong phai la chat dien li manh vi H3PO4 khong phai la axit manh, ko thuoc nhom axit manh( HCl,HClO4,H2SO4,HNO3,…)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button