Uncategorized

Đề Thi Lịch Sử Lớp 5 Cuối Học Kì 2 0 Đề Thi Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 5 Có Đáp Án

Thư viện đề thi lớp 5 giới thiệu Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 có bảng ma trận đề thi được aryannations88.comsưu tầm, chọn lọc. Đề thi học kì 2 lớp 5 này bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi theo thông tư 22 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đây là tài liệu tham khảo cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 cho các em học sinh. Sau đây mời các thầy cô cùng các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Bạn đang xem: Đề thi lịch sử lớp 5 cuối học kì 2

Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 có đáp án

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5: 2019 – 2020 Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2020 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Địa lý – Lịch sử lớp 5 năm 2020 Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử – Địa năm 2020 Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5: năm 2019 Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Địa lý – Lịch sử lớp 5 năm 2019 Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2019 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý Đáp án và hướng dẫn giải môn Sử – Địa lớp 5 Bảng ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5: 2019 – 2020

Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5: 2019 – 2020 Đề bài: Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2020 Đáp án Đề thi học kì 2 môn Địa lý – Lịch sử lớp 5 năm 2020 Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử – Địa năm 2020 Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5: năm 2019 Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Địa lý – Lịch sử lớp 5 năm 2019 Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2019 Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý Đáp án và hướng dẫn giải môn Sử – Địa lớp 5 Bảng ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) Thời gian Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn là:

A. 1954

B. 1959

C. 1960

D. 1975

b) Hình thức đấu tranh của nhân dân miền Nam sau phong trào “ Đồng khởi” là:

A. Đấu tranh chính trị

B. Đấu tranh vũ trang

C. Đấu tranh tư tưởng

D. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

c) Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội:

A. Liên Xô

B. Trung Quốc

C. Cu Ba

D. Nhật Bản

Câu 2. Nối các sự kiện ở cột A với mốc thời gian ở cột B để có câu trả lời đúng.

A

 

B

Lễ kí Hiệp định Pa-ri

 

 

1 – 12 – 1972

Xe tăng tiến vào dinh Độc Lập

 

27 – 1- 1973

Tổng tuyển cử bầu Quốc hội

 

25 – 4 – 1976

 

 

30 – 4 – 1975

Câu 4. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Châu Âu nằm ở:

A. Phía tây châu Á

B. Phía đông châu Á

C. Phía bắc châu Á

D. Phía nam châu Á

b) Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Đại Dương

B. Châu Mĩ

C. Châu Phi

D. Châu Âu

c) Độ sâu lớn nhất thuộc về.

A. Ấn Độ Dương

B. Bắc Băng Dương

C. Đại Tây Dương

D. Thái Bình Dương

d) Phần đất liền Việt Nam tiếp giáp với những nước nào?

A. Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia.

B. Cam-pu-chia, Lào, Trung Quốc.

C. Trung Quốc, Lào, Mông Cổ.

D. Thái lan, Trung Quốc, Lào

Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ trống :.

Châu Á có số dân ……………………………………….… thế giới. Người dân sống tập trung tại các ……………………………………..…… châu thổ và sản xuất ………………………………..…………… là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ………………………………………..……… như Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 7. Ngành kinh tế quan trọng của khu vực Đông Nam Á là ngành nào? Vì sao?

Câu 8. Em hãy viết một đoạn văn ngắn mô tả về châu Nam Cực ?

Đáp án Đề thi học kì 2 môn Địa lý – Lịch sử lớp 5 năm 2020

Môn Lịch sử. (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Thứ tự khoanh B-D-A, đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,5 điểm

Câu 3. (1 điểm)

– Quân ta đã chiến thắng, giải phóng hoàn toàn miền Nam Việt Nam. 0,5 đ

– Ngụy quân, ngụy quyền đã sụp đổ hoàn toàn. 0,5đ

Câu 4. (1 điểm)

Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Địa lí. (5 điểm)

Câu 5. (2 điểm) Thứ tự khoanh A- C- D – B, đúng mỗi ý được 0,5 đ

Câu 6. (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm được 0,25 điểm

Câu 7. (1 điểm)

Khu vực Đông Nam Á ngành nông nghiệp là quan trọng. Vì ở đây có đồng bằng màu mỡ và có khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Câu 8. (1 điểm)

– HS viết được khoảng 3 câu có nội dung phù hợp được 1 đ.

Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Sử – Địa năm 2020

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954- 1975)

Số câu

1

 

1

 

 

2

 

 

2

2

 

Câu số

1

 

2

Ý 1,2

 

 

3,4

 

 

 

 

 

Số điểm

1,5

 

1,0

 

 

2,0

 

 

2,5

2,0

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (từ 1975 đến nay)

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

2

Ý 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

1. Đặc điểm tự nhiên của các châu lục trên thế giới.

 

Số câu

1

 

1

 

 

1

 

1

 

2

 

2

 

Câu số

5a,b,d

 

6

 

 

7

 

8

 

 

 

Số điểm

1,5

 

1,0

 

 

1,0

 

1,0

2,5

2,0

2. Đặc điểm tự nhiên của các đại dương trên thế giới.

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

1c

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

0,5

 

 

 

 

 

0,5

 

Tổng

Số câu

2

 

2

 

 

3

 

1

4

4

 

Số điểm

3,0

 

3,0

 

 

3,0

 

1,0

6,0

4,0

Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5: năm 2019

Phần Lịch Sử (5 điểm)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình được chính thức khởi công xây dựng vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30 / 12 / 1988.

B. Ngày 6 / 11 / 1979.

C. Ngày 16 / 11 / 1979.

D. Ngày 04 / 04 / 1994.

Câu 2. Quốc hội khóa VI có những quyết định trọng đại gì? (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích:

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. Mở mang giao thông miền núi.

C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.

D. Nối liền hai miền Nam – Bắc.

Câu 4. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

Ngày 27- 1 – 1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định về. . . . . . . . . . . . . . . . . . . chiến tranh, lập lại . . . . . . . . . . . . . . . . . .ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam

Câu 5. Nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….

Phần Địa Lí (5 điểm)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Hoang mạc Xa-ha-ra thuộc châu lục nào?

A. Châu Phi

B. Châu Mĩ

C. Châu Đại Dương

D. Châu Âu

Câu 2. Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? (1 điểm) ……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….……………………………………………………….………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………….

Câu 3. Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? (1 điểm)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4. Nêu đặc điểm địa hình Châu Mĩ? (1 điểm)

……………………………………………………………………………………….………….…………………………………………………………………………….…………………….………………………………………………………………….……………………………….……………………………………………………….………………………………………….

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 điểm)

Châu lục nào có số dân đông nhất thế giới:

A. Châu Âu

B. Châu Á

C. Châu Phi

D. Châu Mĩ

Đáp án: Đề thi học kì 2 môn Địa lý – Lịch sử lớp 5 năm 2019

Phần Lịch sử (5 điểm)

Câu 1: B (1 điểm)

Câu 2. Quốc hội khóa VI có những quyết định trọng đại gì? (1 điểm)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 3: C (1 điểm)

Câu 4: (1 điểm)

Ngày 27- 1 – 1973, tại Pa-ri đã diễn ra lễ kí Hiệp định về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam

Câu 5: Ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phần Địa lí (5 điểm)

Câu 1: A (1 điểm)

Câu 2: (1 điểm)

Khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo vì: đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm.

Câu 3: (1 điểm)

Trên trái đất có 4 đại dương. Đó là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.

Câu 4: (1 điểm)

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông: dọc bờ biển phía tây là các dãy núi cao và đồ sộ, ở giữa là những đồng bằng lớn. (0,5 điểm) Phía đông là các dãy núi thấp và cao nguyên

Câu 5: B (1 điểm)

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2019

 

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

 

TL

TNKQ

 

TL

TNKQ

 

TL

TNKQ

 

TL

TNKQ

 

TL

1. Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)

Số câu

1

 

 

 

1

 

 

1

2

1

Câu số

3

 

 

 

4

 

 

5

2

1

Số điểm

1

 

 

 

1

 

 

1

2

1

2. Xây dựng CNXH trong cả nước (Từ 1975 đến nay

Số câu

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

Câu số

1

 

 

2

 

 

 

 

1

1

Số điểm

1

 

 

1

 

 

 

 

1

1

3. Việt Nam, Châu Á, Châu Âu

Số câu

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

Câu số

 

 

5

2

 

 

 

 

1

1

Số điểm

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

4. Châu Phi, Châu Mĩ

Số câu

1

 

 

 

 

1

 

 

1

1

Câu số

1

 

 

 

 

4

 

 

1

1

Số điểm

1

 

 

 

 

1

 

 

1

1

5. Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và và các đại dương

Số câu

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Câu số

 

3

 

 

 

 

 

 

 

1

Số điểm

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Tổng

Số câu

3

1

1

2

1

1

 

1

5

5

Số điểm

3

1

1

2

1

1

 

1

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2018 – 2019

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý

Môn: Lịch sử – Địa lý

Thời gian: 40 Phút

Lớp: 5

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

I – Lịch sử: (5 điểm)

Câu 1: Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào “Đồng khởi”? (0,5 điểm)

A. Sài Gòn

B. Hà Nội

C. Bến Tre

D. Cần Thơ

Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là: (0,5 điểm)

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.

B. Đường số 1.

C. Đường Hồ Chí Minh.

D. Đường Hồ Chí Minh trên không.

Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống: (2 điểm)

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là ……………………………………………………………; quyết định Quốc huy; Quốc kì là ……………………………………………………; Quốc ca là bài …………………………………..; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn – Gia Định đổi tên là ……………………………………………………………

Câu 4: Dựa vào nội dung đã học, vì sao nói: “Ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta” (1 điểm)

Câu 5: Tại sao nói: “Ngày 30 – 4 – 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta ? (1 điểm)

II – Địa lí: (5 điểm)

Câu 1: Trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước ta là: (0,5 điểm)

A. Hà Nội

B. Thành Phố Hồ Chí Minh và Hà Nội

C. Đà Nẵng

D. Cà Mau

Câu 2: Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì: (1 điểm)

A. Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ thường tập trung dọc các sông lớn và ở ven biển.

B. Có nhiều đất đỏ ba dan.

C. Địa hình chủ yếu là đồi núi và Cao Nguyên.

D. Có nhiều đất đỏ ba dan và Cao Nguyên; nhiều đồng bằng; sông lớn và ở ven biển.

Câu 3: Dân cư châu Phi chủ yếu là người: (0,5 điểm)

A. Da trắng

B. Da vàng

C. Da đen

D. Cả 3 ý đều đúng

Câu 4: Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: (1,5 điểm)

“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu ………………….., thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế ……………………………… nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục ………………………. nhất thế giới.”

Câu 5: Trên trái đất có mấy đại dương ?. Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1,5 điểm)

Đáp án và hướng dẫn giải môn Sử – Địa lớp 5

1. Môn lịch sử

Câu

1

2

Ý đúng

C

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3: Điền các từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống đúng mỗi ý được 0,5 điểm: (2 điểm)

(Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lá cờ đỏ sao vàng; tiến quân ca; Hồ Chí Minh)

Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy; Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; thành phố Sài gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 4: “Ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta” vì: (1điểm)

Ngày 25 – 4 – 1976, nhân dân ta vui mừng, phấn khởi đi bầu cử Quốc hội chung cho cả nước. Kể từ đây, nước ta có Nhà nước thống nhất.

Câu 5: Tại sao nói: “Ngày 30 – 4 – 1975 là mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc ta? (1 điểm)

Ngày 30 – 4 – 1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập.

Môn: Địa lí

Câu

1

2

3

Ý đúng

B

A

C

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

Câu 4: Điền đúng mỗi chỗ trống được 0,5 điểm: (1,5 điểm)

“Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, thực vật và động vật độc đáo. Ô-xtrây-li-a là nước có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương. Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.”

Câu 5: Trên trái đất có mấy đại dương? Đó là những đại dương nào? Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? (1,5 điểm)

Trả lời: Trên trái đất có 4 đại dương.

Xem thêm: Tải Hwinfo Là Gì, Của Mik Là Hwinfo, Phần Mềm Này Chi Tiết, Những Điều Cần Biết Về Phần Mềm Hwinfo64

Đó là những đại dương:

Thái Bình Dương; Đại Tây Dương; Ấn Độ Dương; Bắc Băng Dương

Thái Bình Dương là đại dương có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất.

Bảng ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Số câu

2

 

 

 

 

 

 

1

2

1

 

Câu số

1, 2

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Số điểm

1 đ

 

 

 

 

 

 

1 đ

1 đ

1 đ

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

 

 

 

1

 

1

 

 

 

2

 

Câu số

 

 

 

3

 

4

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

2 đ

 

 

 

 

3 đ

3. Việt Nam, Châu Á, Châu Âu

Số câu

1

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

Câu số

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

1 đ

 

 

 

 

 

1,5 đ

 

4. Châu phi, Châu Mĩ

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

5. Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

1

 

2

 

Câu số

 

 

 

 

 

4

 

5

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,5 đ

 

1,5 đ

 

3 đ

Tổng số câu

4

 

1

1

 

2

 

2

5

5

Tổng số

4

2

2

2

10

Tổng số điểm

2 điểm

3 điểm

2,5 điểm

2,5 điểm

10 điểm

Ngoài đề thi bên trên, aryannations88.comcòn rất nhiều đề thi học kì 2 lớp 5 khác bạn có thể tham khảo, tải miễn phí về để ôn luyện. Mời các bạn tham khảo:

Đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng Đề cương ôn tập các môn Khoa – Sử – Địa lớp 5 cuối học kì 2

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm học 2013-2014 trường Tiểu học Đại Đồng Đề cương ôn tập các môn Khoa – Sử – Địa lớp 5 cuối học kì 2

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button