Uncategorized

Chuyên đề 4 Kế hoạch 02 bài học dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên môn Hóa học khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

(Bản scan)

Trong chuyên đề 1 chúng tôi đã làm rõ các nội dung: dạy học dự án, dạy học dự án tích hợp khoa học tự nhiên, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Trên thực tiễn dạy học ở Việt nam cũng như Bình Định, việc vận dụng những quan điểm chung đó để xây dựng 1 chủ đề dạy học nói chung hay 1 chủ đề dạy học tích hợp khoa học tự nhiên môn hóa học thì rất hạn chế và khó khăn với giáo viên. Việc áp dụng phương pháp dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên trong một chủ đề cụ thể của môn Hóa học là một hướng đi mới nhàm góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, đây là một năng lực chung cốt lõi mà học sinh Việt Nam cân phải có đê phục vụ cuộc sống, nâng cao năng suất lao động trong tương lai. Đê làm sáng tỏ những vân đê trên và cũng là thực hiện mục tiêu của của đề tài, nhóm nghiên cứu chúng tôi xin giới thiệu 02 chù đề dạy học theo dự án hướng tích hợp khoa học tự nhiên môn Hóa học khối lớp 8, lớp 9 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.

 

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button