Uncategorized

Chất không tan được trong nước lạnh là…

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau:

                                      (1) E + NaOH → X + Y

                                      (2) F + NaOH → X + Y

                                      (3) X + HCl → Z + NaCl

Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

    (a) Chất E và F đều là các este đa chức.

    (b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E.

    (c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

    (d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

    (e) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2.

Số phát biểu đúng là

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button