Uncategorized

Cây hoa sứ, cây sứ thái,đại, cùI, trắng, đỏ, kiểng, bonsai đẹp, adenium

Code Context

            

),

            

'conditions' 

=> array(

                

'AC.categories_id' 

=> 

$article

[

'Categories'

][

0

][

'categories_id'

],

$articleAlias = 'cay-hoa-su-cay-su-thai-dai-cui-trang-do-kieng-bonsai-dep-adenium'
$articleId = '1015'
$article = array(
	'Article' => array(
		'id' => '1015',
		'parent_id' => '0',
		'title' => 'Cây hoa sứ, cây sứ thái,đại, cùI, trắng, đỏ, kiểng, bonsai đẹp, adenium',
		'title_alias' => 'cay-hoa-su-cay-su-thai-dai-cui-trang-do-kieng-bonsai-dep-adenium',
		'intro' => 'Cây hoa sứ, cây sứ kim tự tháp, bon sai  cách làm cây sứ ra hoa, mua cây giống sứ thái 093 869 1586, cây sứ cùi, cây sứ kiểng, cây sứ bị vàng lá, cây hoa sứ trong phong thủy',
		'image' => '/app/tinyUpload/FILE-20191204-1354JMJEBZGCMQKG.jpg',
		'hits' => '1253',
		'created_at' => '1575443007',
		'updated_at' => '1575443007',
		'featured' => false,
		'show_comment' => false,
		'comment_count' => '0',
		'status' => true,
		'sortorder' => '0',
		'users_id' => '0',
		'module' => 'news',
		'recruitment_number' => '0',
		'recruitment_expired' => ''
	),
	'Creator' => array(
		'id' => null,
		'username' => null
	),
	'Content' => array(
		'articles_id' => '1015',
		'content' => '<h2>C&acirc;y hoa sứ</h2>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;y hoa sứ l&agrave; 1 c&acirc;y trồng cảnh, l&agrave;m kiểng. C&acirc;y hoa sứ được mệnh danh l&agrave; &ldquo;hoa Hồng sa mạc&rdquo; bởi vẻ đẹp kiều diễm của n&oacute; giữa v&ugrave;ng đất kh&ocirc; cằn</p>
<p style="text-align: justify;">Thị trường c&oacute; nhiều loại hoa sứ c&oacute; nguồn gốc xuất xứ kh&aacute;c nhau, đa dạng về chủng loại, m&agrave;u sắc.</p>
<p style="text-align: justify;">C&acirc;y sứ c&oacute; thể trồng tr&ecirc;n chậu hoặc trồng trực tiếp dưới đất đều được.</p>
<h3>C&acirc;y sứ tiếng anh l&agrave; g&igrave;</h3>
<p>c&acirc;y sứ tiếng anh l&agrave;&nbsp;</p>
<p>adenium</p>
<p>adenium arabicum</p>
<h3>C&acirc;y sứ l&agrave; g&igrave;?</h3>
<ul>
<li>Chi Đại l&agrave; một chi nhỏ chứa 7-8 lo&agrave;i c&acirc;y c&oacute; nguồn gốc ở khu vực nhiệt đới v&agrave; cận nhiệt đới ch&acirc;u Mỹ, v&ugrave;ng Caribe, Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; v&agrave; ch&acirc;u Đại dương.</li>
<li>C&aacute;c t&ecirc;n gọi phổ biến trong tiếng Việt l&agrave; c&acirc;y đại, b&ocirc;ng sứ, hoa sứ, chăm pa.</li>
<li>Chi n&agrave;y chủ yếu l&agrave; c&acirc;y bụi hay c&acirc;y gỗ với l&aacute; sớm rụng</li>
</ul>
<h3>Hoa sứ trong tiếng Anh&nbsp; l&agrave; g&igrave;?</h3>
<ul>
<li>Hoa sứ trong tiếng Anh l&agrave; frangipani flower hoặc plumeria flower.</li>
<li>Khi gắn biển l&ecirc;n th&acirc;n c&acirc;y n&ecirc;n ghi l&agrave; C&acirc;y hoa sứ / Frangipani (hoặc Plumeria), thay v&igrave; ghi Hoa sứ.</li>
</ul>
<h3>C&acirc;y sứ th&aacute;i/c&acirc;y hoa sứ th&aacute;i</h3>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ th&aacute;i</p>
<p>c&acirc;y sứ đại</p>
<p>c&aacute;ch l&agrave;m c&acirc;y sứ ra hoa</p>
<p>mua c&acirc;y giống sứ th&aacute;i</p>
<p>c&acirc;y sứ c&ugrave;i</p>
<p>c&acirc;y sứ trắng</p>
<p>c&acirc;y sứ th&aacute;i lan</p>
<p>b&aacute;n c&acirc;y sứ th&aacute;i</p>
<p>c&acirc;y sứ đẹp</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ th&aacute;i</p>
<p>c&acirc;y sứ đỏ</p>
<p>c&acirc;y b&ocirc;ng sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ kiểng</p>
<p>c&acirc;y sứ bị v&agrave;ng l&aacute;</p>
<p>c&acirc;y sứ cảnh</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ trong phong thủy</p>
<p>c&acirc;y sứ kim tự th&aacute;p</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ đẹp</p>
<p>c&acirc;y sứ bonsai</p>
<p>c&acirc;y sứ n&ecirc;n trồng ở đ&acirc;u</p>
<p>&yacute; nghĩa c&acirc;y hoa sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ trắng trong phong thủy</p>
<p>s&acirc;u c&acirc;y sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ bị rầy trắng</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ c&oacute; quả kh&ocirc;ng</p>
<p>c&aacute;ch l&agrave;m c&acirc;y sứ ra hoa tết</p>
<p>nh&agrave; h&agrave;ng c&acirc;y sứ phạm văn hai</p>
<p>c&acirc;y sứ bị rụng l&aacute;</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ c&oacute; quả</p>
<p>c&acirc;y sứ hoa hồng</p>
<p>gốm sứ c&acirc;y mai</p>
<p>c&acirc;y sứ đại hoa đỏ</p>
<p>mua c&acirc;y sứ th&aacute;i</p>
<p>c&acirc;y sứ c&ugrave;i hoa trắng</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ bonsai</p>
<p>c&acirc;y sứ kỳ duy&ecirc;n</p>
<p>c&acirc;y sứ th&aacute;i bị v&agrave;ng l&aacute;</p>
<p>c&acirc;y sứ ch&acirc;n d&agrave;i</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ đ&aacute;</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ th&aacute;i lan</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ v&agrave; phong thủy</p>
<p>gi&aacute; c&acirc;y sứ kiểng</p>
<p>c&acirc;y sứ c&oacute; tr&aacute;i kh&ocirc;ng</p>
<p>mua c&acirc;y hoa sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ đại hoa v&agrave;ng</p>
<p>c&acirc;y sứ đại đỏ</p>
<p>c&acirc;y sứ con</p>
<p>chăm s&oacute;c c&acirc;y sứ ra hoa</p>
<p>c&aacute;ch cho c&acirc;y sứ ra hoa</p>
<p>c&acirc;y sứ đ&aacute;</p>
<p>c&acirc;y sứ phạm văn hai</p>
<p>c&acirc;y sứ qu&aacute;n phong cua</p>
<p>mua c&acirc;y sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ bị thối gốc</p>
<p>mua c&acirc;y sứ trắng</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ nh&agrave; n&agrave;ng</p>
<p>chậu c&acirc;y gốm sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ đại hoa trắng</p>
<p>c&acirc;y sứ đại trắng</p>
<p>c&acirc;y giống sứ th&aacute;i</p>
<p>c&acirc;y sứ đại nội</p>
<p>c&acirc;y sứ hoa đỏ</p>
<p>mủ c&acirc;y sứ c&oacute; độc kh&ocirc;ng</p>
<p>c&acirc;y đổ ở qu&aacute;n sứ</p>
<p>c&acirc;y đổ qu&aacute;n sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ ra tr&aacute;i</p>
<p>c&acirc;y sứ th&aacute;i đẹp</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ bị v&agrave;ng l&aacute;</p>
<p>nh&agrave; h&agrave;ng c&acirc;y sứ phạm văn hai hồ ch&iacute; minh</p>
<p>c&acirc;y sứ trong phong thủy</p>
<p>c&aacute;ch trồng c&acirc;y sứ kiểng</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ k&eacute;p</p>
<p>c&acirc;y chuối sứ l&ugrave;n</p>
<p>c&aacute;ch trồng c&acirc;y sứ mới mua về</p>
<p>mua c&acirc;y hoa sứ ở đ&acirc;u</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ n&ecirc;n trồng ở đ&acirc;u</p>
<p>b&aacute;n c&acirc;y sứ kiểng</p>
<p>c&acirc;y sứ c&ugrave;i hoa đỏ</p>
<p>c&acirc;y sứ c&ugrave;i trị bệnh g&igrave;</p>
<p>c&acirc;y sứ cổ thụ</p>
<p>c&acirc;y sứ v&agrave;ng</p>
<p>c&acirc;y sứ bị ch&aacute;y l&aacute;</p>
<p>c&acirc;y sứ nhật</p>
<p>c&acirc;y sứ tiếng anh</p>
<p>c&acirc;y sứ tiếng anh l&agrave; g&igrave;</p>
<p>c&acirc;y sứ c&oacute; tr&aacute;i</p>
<p>c&acirc;y dứa nhật</p>
<p>c&acirc;y b&ocirc;ng sứ trắng</p>
<p>l&aacute; c&acirc;y sứ</p>
<p>c&acirc;y sứ phong thủy</p>
<p>c&acirc;y hoa sứ tiếng anh l&agrave; g&igrave;</p>
<p>c&acirc;y sứ png</p>',
		'meta_title' => 'Cây hoa sứ, cây sứ thái,đại, cùI, trắng, đỏ, kiểng, bonsai đẹp, adenium',
		'meta_description' => 'Cây hoa sứ, cây sứ kim tự tháp, bon sai  cách làm cây sứ ra hoa, mua cây giống sứ thái 093 869 1586, cây sứ cùi, cây sứ kiểng, cây sứ bị vàng lá, cây hoa sứ trong phong thủy'
	),
	'Categories' => array()
)
$menus = array(
	(int) 0 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '15',
			'name' => 'collagen-82x',
			'url' => '/san-pham/collagen-82x.html',
			'alias' => 'thi-truong',
			'parent_id' => '51',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 1 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '18',
			'name' => 'Nam',
			'url' => '/nam.html',
			'alias' => 'nam',
			'parent_id' => '17',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 2 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '20',
			'name' => 'Vest',
			'url' => '/san-pham/ao-vest',
			'alias' => 'ao-so-mi',
			'parent_id' => '18',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 3 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '21',
			'name' => 'Áo Jacket',
			'url' => '/san-pham/ao-khoac',
			'alias' => 'ao-khoac',
			'parent_id' => '18',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 4 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '22',
			'name' => 'Quần',
			'url' => '/san-pham/quan',
			'alias' => 'quan',
			'parent_id' => '18',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 5 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '23',
			'name' => 'Nữ',
			'url' => '/san-pham/nu',
			'alias' => 'nu',
			'parent_id' => '17',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 6 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '35',
			'name' => 'Áo choàng',
			'url' => '/san-pham/ao-choang',
			'alias' => 'ao-choang',
			'parent_id' => '18',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 7 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '36',
			'name' => 'Trẻ em',
			'url' => '/san-pham/children',
			'alias' => 'children',
			'parent_id' => '17',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 8 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '37',
			'name' => 'Đồng phục',
			'url' => '/san-pham/uniform',
			'alias' => 'uniform',
			'parent_id' => '17',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 9 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '122',
			'name' => 'Khoáng Tươi Viba',
			'url' => '/san-pham/khoang-tuoi-viba.html',
			'alias' => 'khoang-tuoi-viba',
			'parent_id' => '121',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 10 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '128',
			'name' => 'Nước hoa nam nữ chính hãng',
			'url' => '/san-pham/nuoc-hoa-nam-nu-chinh-hang.html',
			'alias' => 'nuoc-hoa-nam-nu-chinh-hang',
			'parent_id' => '4',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 11 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '132',
			'name' => 'Collagen 82X',
			'url' => 'san-pham/collgen-82x.html',
			'alias' => 'collagen-82x',
			'parent_id' => '0',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '0',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 12 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '72',
			'name' => 'Khay xốp – khay nhựa',
			'url' => '/san-pham/khay-xop-khay-nhua.html',
			'alias' => 'khay-xop-khay-nhua',
			'parent_id' => '15',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '1',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 13 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '75',
			'name' => 'Các loại hạt trồng rau',
			'url' => '/san-pham/cac-loai-hat-trong-rau.html',
			'alias' => 'cac-loai-hat-trong-rau',
			'parent_id' => '0',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '1',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 14 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '73',
			'name' => 'Phân bón cao cấp',
			'url' => '/san-pham/phan-bon-cao-cap.html',
			'alias' => 'phan-bon-cao-cap',
			'parent_id' => '15',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '2',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	),
	(int) 15 => array(
		'Menu' => array(
			'id' => '79',
			'name' => 'Nước hoa nam nữ chính hãng',
			'url' => '/san-pham/nuoc-hoa-nam-nu-chinh-hang.html',
			'alias' => 'thiet-bi-phu-tro-trong-rau',
			'parent_id' => '0',
			'groups_menu' => '6',
			'lft' => '0',
			'rght' => '0',
			'status' => true,
			'menu_order' => '2',
			(int) 0 => array(
				[maximum depth reached]
			)
		)
	)
)
ArticlesController::view() - APP/Controller/ArticlesController.php, line 33
ReflectionMethod::invokeArgs() - [internal], line ??
Controller::invokeAction() - CORE/Cake/Controller/Controller.php, line 475
Dispatcher::_invoke() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 169
Dispatcher::dispatch() - CORE/Cake/Routing/Dispatcher.php, line 137
[main] - APP/webroot/index.php, line 93

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button