Uncategorized

bài 2 các giới sinh vật – Tài liệu text

bài 2 các giới sinh vật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (630.77 KB, 22 trang )

Kiểm tra bài cũ

Tại sao xem tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của
sự sống ?

thế nào là hệ mở, sinh quyển là hệ mở hay kín
tại sao?

I.Giới và hệ thống phân loại 5 giới:

1. Khái niệm giới :
Giới ( Regnum ) trong sinh học là đơn vị phân loại lớn
nhất bao gồm các nghành sinh vật có chung các đặc
điểm nhất định
Tg sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình
tự nhỏ dần là :
Giới – ngành – lớp- bộ – họ- chi ( giống ) – loài

2.hệ thống phân loại 5 giới
Whitaker và Margulis chia thế giới sinh vật ra làm
5 giới
Giới thực vật Giới nấm Giới động vật
Giới nguyên sinh
Giới khởi sinh
tế bào nhân sơ
hệ thống 5 giới sinh vật
tế bào nhân thực

Ba tiêu chí cơ bản của hệ thống 5 giới


Loại tế bào nhân sơ hay nhân thực

Mức độ tổ chức cơ thể: đơn bào riêng lẻ hoặc
tập hợp thành tập đoàn hay là cơ thể đa bào đã
có phân hoá

Kiểu dinh dưỡng

Tế bào nhân sơ
Chưa có nhân hoàn
chỉnh, vật chất di
truyền tập trung thành
vùng nhân
AND dạng vòng,một
ADN
Không có các cơ quan
con như ty thể, lục
lạp, gôngi


Tế bào nhân thực

Có nhân hoàn chỉnh,
vật chất di truyền
được bao bọc bởi
màng nhân.

Nhiều AND, dạng
xoắn


Có các cơ quan con
Ty thể
ribosome
nhân
Màng
nhân
NST
Thành tế
bào
(cellulose)
Màng tế bào
DNA

Cho biết điểm khác nhau giữa 3 mức độ tổ chức cơ thể.
Đơn bào
Tập đoàn
volvox
Đa bào


Đơn bào: sống riêng lẻ

Tập đoàn: nhiều cơ thể đơn bào tập hợp lại
sống chung có sự phân chia chức năng nhưng
có thể sống riêng lẻ

Đa bào: cơ thể gồm nhiều tế bào đã có sự phân
hoá chức năng

Sinh vật có những kiểu dinh dưỡng nào?

Tự dưỡng

Dị dưỡng

Hoại sinh

Tham khảo sgk và trả lời các câu hỏi sau

1. sinh vật trong giới khởi sinh có đặc điểm gì?
Đại diện là sv nào ?

2.sinh vật trong giới nguyên sinh có đặc điểm
gì? Đại diện là sv nào ?

3. sinh vật trong giới nấm có đặc điểm gì? Đại
diện là sv nào ?

4. sinh vật trong giới thực vật có đặc điểm gì?
Đại diện là sv nào ?

5. sinh vật trong giới động vật có đặc điểm gì?
Đại diện là sv nào ?

Giới thực vật Giới nấm Giới động vật
Giới nguyên sinh
Tế bào nhân chuẩn
Cơ thể đơn bào hoặc tập đoàn
Dinh dưỡng: nuốt các hạt, hấp thụ,

quang tự dưỡng
Giới khởi sinh
Tế bào nhân chuẩn
Cơ thể đa bào
Quang tự dưỡng
Tế bào nhân chuẩn,
Cơ thể đa nhân
Dinh dưỡng theo kiểu
hấp thụ
Tế bào nhân chuẩn
Cơ thể đa bào
Dinh dưỡng theo kiểu
nuốt thức ăn
Tế bào nhân sơ

thế đơn bào
dị
dưỡng

Cho biết vai trò của các giới
trong tự nhiên và trong đời sống
con người ?


Giới khởi sinh :Vi khuẩn cổ là sinh vật xuất hiện
sớm nhất, đã từng chiếm ưu thế trên trái đất
nhưng tiến hoá theo một nhóm riêng.

Giới nguyên sinh : là thức ăn cho các sv khác :
cá, tôm. . .


Giới nấm:Phân huỷ xác động thực vật => tạo
mùn cho đất

thực phẩm bổ dưỡng: nấm rơm nấm hương,
tuyết, mỡ. . .

sx thức uống , rượu bia: làm tương, gây lên men
rượu. . .

gây hại: gây bệnh cho cây và động vật : bệnh
lang ben, hắc lào, nấm trái trên quả. . .


Giới thực vật : thực vật cung cấp thức ăn cho
giới động vật , điều hoà khí hậu, hạn chế xói
mòn, sụt lở, lũ lụt, hạn hán giữ nguồn nước
ngầm , cung cấp gỗ, lương thực thực phẩm,
dược liệu cho con người

Giới động vật: Tham gia trong mắc xích chuỗi
thức ăn

Là nguồn thức ăn cho con người , là nguyên liệu
cho công nghiệp , chế biến

Trung gia truyền bệnh nguy hiểm

Đa bào nhân thực

Đơn bào nhân thực
Cơ thể nhân sơ
Thực vật
(Plantae)
Nấm
(Fungi)
Động vật
(Animalia)
Nguyên sinh
(Protista)
Khởi sinh
(monera)
Vi sinh vật cổ
Vi sinh vật nhân sơ
cổ xưa
Sơ đồ hệ thống ba nhánh vi sinh vật
Qua sơ đồ nói lên điều gì?

Virut có được xem là một loại vi sinh
vật không? tại sao.

Virut chưa có cấu tạo tế bào nên không được
xếp vào hệ thống sinh giới.

Virut có cấu tạo rất đơn giản gồm vỏ protêin và
lõi acid nhân

Virut hecpet

Virut rhabdo

Virut TMV

Virut có lợi hay có hại. Cho ví dụ.

Virut gây nhiều bệnh cho người, thực vật, động
vật,…vd: bệnh SARS, bệnh cúm gà…

Virut cũng có vai trò to lớn đối với đời sống của
con người và mọi loài sinh vật. Vd : virut là vật
tải các gen có ích từ vi khuẩn cho sang vi khuẩn
nhận

Loại tế bào nhân sơ hay nhân thựcMức độ tổ chức cơ thể: đơn bào riêng lẻ hoặctập hợp thành tập đoàn hay là cơ thể đa bào đãcó phân hoáKiểu dinh dưỡngTế bào nhân sơChưa có nhân hoànchỉnh, vật chất ditruyền tập trung thànhvùng nhânAND dạng vòng,mộtADNKhông có các cơ quancon như ty thể, lụclạp, gôngiTế bào nhân thựcCó nhân hoàn chỉnh,vật chất di truyềnđược bao bọc bởimàng nhân.Nhiều AND, dạngxoắnCó các cơ quan conTy thểribosomenhânMàngnhânNSTThành tếbào(cellulose)Màng tế bàoDNACho biết điểm khác nhau giữa 3 mức độ tổ chức cơ thể.Đơn bàoTập đoànvolvoxĐa bàoĐơn bào: sống riêng lẻTập đoàn: nhiều cơ thể đơn bào tập hợp lạisống chung có sự phân chia chức năng nhưngcó thể sống riêng lẻĐa bào: cơ thể gồm nhiều tế bào đã có sự phânhoá chức năngSinh vật có những kiểu dinh dưỡng nào?Tự dưỡngDị dưỡngHoại sinhTham khảo sgk và trả lời các câu hỏi sau1. sinh vật trong giới khởi sinh có đặc điểm gì?Đại diện là sv nào ?2.sinh vật trong giới nguyên sinh có đặc điểmgì? Đại diện là sv nào ?3. sinh vật trong giới nấm có đặc điểm gì? Đạidiện là sv nào ?4. sinh vật trong giới thực vật có đặc điểm gì?Đại diện là sv nào ?5. sinh vật trong giới động vật có đặc điểm gì?Đại diện là sv nào ?Giới thực vật Giới nấm Giới động vậtGiới nguyên sinhTế bào nhân chuẩnCơ thể đơn bào hoặc tập đoànDinh dưỡng: nuốt các hạt, hấp thụ,quang tự dưỡngGiới khởi sinhTế bào nhân chuẩnCơ thể đa bàoQuang tự dưỡngTế bào nhân chuẩn,Cơ thể đa nhânDinh dưỡng theo kiểuhấp thụTế bào nhân chuẩnCơ thể đa bàoDinh dưỡng theo kiểunuốt thức ănTế bào nhân sơCơthế đơn bàodịdưỡngCho biết vai trò của các giớitrong tự nhiên và trong đời sốngcon người ?Giới khởi sinh :Vi khuẩn cổ là sinh vật xuất hiệnsớm nhất, đã từng chiếm ưu thế trên trái đấtnhưng tiến hoá theo một nhóm riêng.Giới nguyên sinh : là thức ăn cho các sv khác :cá, tôm. . .Giới nấm:Phân huỷ xác động thực vật => tạomùn cho đấtthực phẩm bổ dưỡng: nấm rơm nấm hương,tuyết, mỡ. . .sx thức uống , rượu bia: làm tương, gây lên menrượu. . .gây hại: gây bệnh cho cây và động vật : bệnhlang ben, hắc lào, nấm trái trên quả. . .Giới thực vật : thực vật cung cấp thức ăn chogiới động vật , điều hoà khí hậu, hạn chế xóimòn, sụt lở, lũ lụt, hạn hán giữ nguồn nướcngầm , cung cấp gỗ, lương thực thực phẩm,dược liệu cho con ngườiGiới động vật: Tham gia trong mắc xích chuỗithức ănLà nguồn thức ăn cho con người , là nguyên liệucho công nghiệp , chế biếnTrung gia truyền bệnh nguy hiểmĐa bào nhân thựcĐơn bào nhân thựcCơ thể nhân sơThực vật(Plantae)Nấm(Fungi)Động vật(Animalia)Nguyên sinh(Protista)Khởi sinh(monera)Vi sinh vật cổVi sinh vật nhân sơcổ xưaSơ đồ hệ thống ba nhánh vi sinh vậtQua sơ đồ nói lên điều gì?Virut có được xem là một loại vi sinhvật không? tại sao.Virut chưa có cấu tạo tế bào nên không đượcxếp vào hệ thống sinh giới.Virut có cấu tạo rất đơn giản gồm vỏ protêin vàlõi acid nhânVirut hecpetVirut rhabdoVirut TMVVirut có lợi hay có hại. Cho ví dụ.Virut gây nhiều bệnh cho người, thực vật, độngvật,…vd: bệnh SARS, bệnh cúm gà…Virut cũng có vai trò to lớn đối với đời sống củacon người và mọi loài sinh vật. Vd : virut là vậttải các gen có ích từ vi khuẩn cho sang vi khuẩnnhận

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button